سه شنبه, ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۰:۴۳ ۲۵۴
چچ
تصاویر سنجنده MODIS، اردیبهشت 99

تصاویر سنجنده MODIS، اردیبهشت 99

تصاویر سنجنده MODIS، اردیبهشت 99

اردیبهشت ماه 1399 بازگشت
...
13990230-1125AM 13990230-1125AM

ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13990230

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13990230

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990229-1045AM-1120AM 13990229-1045AM-1120AM

ساعت: 11:20PM ،10:45AM تاریخ: 13990229

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:20PM ،10:45AM تاریخ: 13990229

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990228-1137AM 13990228-1137AM

ساعت: 11:37AM، تاریخ: 13990228

ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:37AM، تاریخ: 13990228

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990227-1055AM-1203PM 13990227-1055AM-1203PM

ساعت: 12:03PM ،10:55AM تاریخ: 13990227

ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:03PM ،10:55AM تاریخ: 13990227

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990226-1150AM 13990226-1150AM

ساعت: 11:50AM، تاریخ: 13990226

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:50AM، تاریخ: 13990226

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990225-1105AM-1245PM 13990225-1105AM-1245PM

ساعت: 12:45PM ،11:05AM تاریخ: 13990225

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:45PM ،11:05AM تاریخ: 13990225

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990224-1202PM 13990224-1202PM

ساعت: 12:02PM، تاریخ: 13990224

ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:02PM، تاریخ: 13990224

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990223-1120AM-1255PM 13990223-1120AM-1255PM

ساعت: 12:55PM ،11:20AM تاریخ: 13990223

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:55PM ،11:20AM تاریخ: 13990223

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990222-1207PM 13990222-1207PM

ساعت: 12:07PM، تاریخ: 13990222

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:07PM، تاریخ: 13990222

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990222-1031AM 13990222-1031AM

ساعت: 10:31AM، تاریخ: 13990222

ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 10:31AM، تاریخ: 13990222

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990221-1132AM 13990221-1132AM

ساعت: 11:32AM، تاریخ: 13990221

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:32AM، تاریخ: 13990221

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990220-1220PM 13990220-1220PM

ساعت: 12:20PM، تاریخ: 13990220

ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:20PM، تاریخ: 13990220

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990220-1043AM 13990220-1043AM

ساعت: 10:43AM، تاریخ: 13990220

ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 10:43AM، تاریخ: 13990220

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990219-1155AM 13990219-1155AM

ساعت: 11:55AM، تاریخ: 13990219

ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:55AM، تاریخ: 13990219

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990218-1050AM-1237PM 13990218-1050AM-1237PM

ساعت: 12:37PM ،10:50AM تاریخ: 13990218

ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:37PM ،10:50AM تاریخ: 13990218

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990217-1155AM 13990217-1155AM

ساعت: 11:55AM، تاریخ: 13990217

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:55AM، تاریخ: 13990217

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990216-1115AM-1250PM 13990216-1115AM-1250PM

ساعت: 12:50PM ،11:15AM تاریخ: 13990216

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:50PM ،11:15AM تاریخ: 13990216

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990215-1210PM 13990215-1210PM

ساعت: 12:10PM، تاریخ: 13990215

ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:10PM، تاریخ: 13990215

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990214-1125AM 13990214-1125AM

ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13990214

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13990214

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990212-1135AM 13990212-1135AM

ساعت: 11:35AM، تاریخ: 13990212

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

ساعت: 11:35AM، تاریخ: 13990212

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990211-1055AM-1232PM 13990211-1055AM-1232PM

ساعت: 12:32PM ،10:55AM تاریخ: 13990211

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:32PM ،10:55AM تاریخ: 13990211

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990210-1150AM 13990210-1150AM

ساعت: 11:50AM، تاریخ: 13990210

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:50AM، تاریخ: 13990210

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990209-1237PM 13990209-1237PM

ساعت: 12:37PM، تاریخ: 13990209

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:37PM، تاریخ: 13990209

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990209-1101AM 13990209-1101AM

ساعت: 11:01AM، تاریخ: 13990209

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:01AM، تاریخ: 13990209

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990208-1205PM 13990208-1205PM

ساعت: 12:05PM، تاریخ: 13990208

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:05PM، تاریخ: 13990208

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990207-1120AM 13990207-1120AM

ساعت: 11:20AM، تاریخ: 13990207

ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:20AM، تاریخ: 13990207

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990206-1035AM-1215PM 13990206-1035AM-1215PM
ساعت: 10:35AM و 12:15PM، تاریخ: 13990206
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 10:35AM و 12:15PM، تاریخ: 13990206
ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات