یکشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۳:۳۲ ۳۶۲
چچ
آزمایشگاه محیطی

آزمایشگاه محیطی


آزمایشگاه محیطی، با هدف انجام مشاهدات طیف سنجی و رادیومتری از عوارض و پدیده های مختلف، به عنوان زیرساخت اصلی در استخراج اطلاعات کیفی معنی دار از تصاویر ماهواره ای، نقشی محوری در بهره-برداری عملی از داده های سنجش از دوری ایفا می کند. به عبارت دیگر، استفاده اصولی از داده های سنجش از دور و توسعه بهره‌گیری از این منبع اطلاعاتی در فعالیت های اجرایی و مطالعاتی کشور، مستلزم در اختیار داشتن آزمایشگاه محیطی مجهز، کارآمد و فعال می باشد.


ضرورت و اهداف ایجاد آزمایشگاه محیطی:

  • مدلسازی ارتباط بین تصاویر سنجنده های مختلف

نیاز به تلفیق و بهره گیری توأم از تصاویر سنجنده های هوایی و فضایی مختلف، از مواردی است که انجام آزمایش های محیطی طیف سنجی را ایجاب می کند. با توجه به اینکه تصاویر اخذ شده توسط سنجنده های مختلف، به دلیل اختلافات فیزیکی در طراحی و نحوه جمع آوری امواج الکترومغناطیس، در حالت اولیه قابل مقایسه با هم نمی باشند، لذا تبدیل این اطلاعات به پارامترهای فیزیکی معنی دار از عوارض، بعنوان بستر لازم جهت تلفیق و استفاده توأم از این داده ها به حساب می آید. از این رو آزمایشگاه محیطی، با مسئولیت محوری جمع آوری علائم طیفی شامل طیف جذبی، طیف بازتابی و وضعیت قطبش پدیده های مختلف، زمینه ساز شرایط لازم جهت تلفیق و استفاده توأم از اطلاعات سنجنده های مختلف می باشد. با توجه به نقش داده های طیف سنجی محیطی در ایجاد امکان استفاده توأم از تصاویر سنجنده های مختلف در مطالعات علوم زمین، یکی از اهداف آزمایشگاه محیطی را می توان مدلسازی ارتباط بین تصاویر حاصل از سامانه های مختلف تصویربرداری عنوان نمود.


  • کاهش خطاهای رادیومتریکی تصاویر

با توجه به اثرات ناخواسته ناشی از اتمسفر زمین و همچنین کاستی های ناشی از سنجنده، تصاویر ماهواره ای همواره با خطاهای رادیومتریکی همراه می باشند که این خطاها از سطح کیفی داده های سنجش از دور می-کاهد. به منظور حذف یا کاهش خطاهای رادیومتریکی از روی تصاویر و ایجاد امکان تولید داده های سطوح مختلف از تصاویر خام، نیاز به اطلاعات طیفی عوارض در زمان عبور سنجنده می باشد که این امر یکی از مواردی است که ضرورت ایجاد آزمایشگاه محیطی را نشان می دهد.


  • مشارکت در کالیبراسیون رادیومتریک سنجنده

رفتارسنجی و پایش رفتار سنجنده پس از پرتاب، با اندازه گیری های طیفی میدانی همزمان با عبور ماهواره، با هدف مراقبت و نظارت مداوم بر عملکرد سنجنده، از دیگر جنبه های ضرورت ایجاد آزمایشگاه محیطی می-باشد. مشارکت در انجام فعالیت های کالیبراسیون میدانی سنجنده ها در کنار آزمایشگاه کالیبراسیون سنجنده-های فضایی و توسعه الگوریتم ها و مدل های کالیبراسیون که با انجام مشاهدات طیف سنجی در زمان عبور ماهواره حاصل می شود، به عنوان یکی از وظایف کلیدی آزمایشگاه محیطی معرفی می گردد.


  • تهیه کتابخانه طیفی ملی

مهمترین هدف آزمایشگاه محیطی را می توان انجام تحقیقات طیف سنجی میدانی و آزمایشگاهی جهت تعیین رفتار طیفی مواد خالص و مرکب عنوان نمود. درحال حاضر، کتابخانه های طیفی مورد استفاده به این منظور، کتابخانه های تولید شده توسط سایر کشورها با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی مختلف می باشند که لزوماً با رفتار طیفی پدیده ها در کشور ما، انطباق کافی را دارا نبوده و از صحت و اعتبار لازم در مطالعات بومی برخوردار نمی باشند. بنابراین، تهیه کتابخانه طیفی بومی، از جمله وظایف و اهداف کلیدی آزمایشگاه محیطی می باشد.


  • توسعه روش های طیف سنجی

از جمله وظایف و فعالیت‌های آزمایشگاه محیطی، تحقیق و توسعه روش های مختلف طیف سنجی به منظور جمع آوری علائم طیفی پوشش ها و پدیده های مختلف می‌باشد که به عنوان اطلاعات مبنا جهت تفسیر کیفی تصاویر ماهواره ای بکار برده می شود.


  • جمع آوری داده های آموزشی برای طبقه بندی

انجام مشاهدات میدانی به منظور جمع آوری داده های آموزشی برای استفاده در تکنیک های طبقه بندی، از جمله اهداف و وظایف آزمایشگاه محیطی محسوب می گردد. این داده های آموزشی، بسته به نوع سنجنده، نوع تصاویر مورد طبقه بندی و اهداف تحقیق، ممکن است از انواع مختلف پدیده های جغرافیایی و در بازه های مختلف امواج الکترومغناطیس باشد. علاوه بر انجام عملیات مشاهدات محیطی مربوطه، تشخیص حدود تفکیک داده های آموزشی، نحوه برداشت اطلاعات، دامنه طیفی مشاهدات، زمان جمع آوری و نحوه انجام مشاهدات میدانی، از دیگر فعالیت‌های این آزمایشگاه می‌باشد.


تجهیزات موجود در آزمایشگاه محیطی


بازگشت

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات