سه شنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۲۵ ۲۵۶
چچ
تصاویر سنجنده MODIS، فروردین 99

تصاویر سنجنده MODIS، فروردین 99

تصاویر سنجنده MODIS، فروردین 99

فروردین ماه 1399 بازگشت
...
13990131-1115AM-1250PM 13990131-1115AM-1250PM

ساعت: 11:15AM و 12:50AM، تاریخ: 13990131

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:15AM و 12:50AM، تاریخ: 13990131

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990130-1210AM 13990130-1210AM

ساعت: 12:10AM، تاریخ: 13990130

ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 12:10AM، تاریخ: 13990130

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990129-1125AM 13990129-1125AM

ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13990129

ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13990129

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990128-1355PM 13990128-1355PM

ساعت: 13:55PM، تاریخ: 13990128

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره AQUA

ساعت: 13:55PM، تاریخ: 13990128

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره AQUA

...
13990124-1110AM-1245PM 13990124-1110AM-1245PM

ساعت: 11:10AM و 12:45PM، تاریخ: 13990124

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:10AM و 12:45PM، تاریخ: 13990124

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990123-1025AM-1155AM 13990123-1025AM-1155AM

ساعت: 10:25AM و 11:55AM، تاریخ: 13990123

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 10:25AM و 11:55AM، تاریخ: 13990123

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990122-1120AM 13990122-1120AM

ساعت: 11:20AM، تاریخ: 13990122

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:20AM، تاریخ: 13990122

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990121-1350PM 13990121-1350PM

ساعت: 13:50PM، تاریخ: 13990121

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره AQUA

ساعت: 13:50PM، تاریخ: 13990121

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره AQUA

...
13990121-1040AM-1245PM 13990121-1040AM-1245PM

ساعت: 10:40AM و 12:45PM، تاریخ: 13990121

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 10:40AM و 12:45PM، تاریخ: 13990121

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990120-1135AM-1310PM 13990120-1135AM-1310PM

ساعت: 11:35AM و 13:10PM، تاریخ: 13990120

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:35AM و 13:10PM، تاریخ: 13990120

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990119-1050AM-1225PM 13990119-1050AM-1225PM

ساعت: 10:50AM و 12:25PM، تاریخ: 13990119

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 10:50AM و 12:25PM، تاریخ: 13990119

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990118-1320PM-1500PM 13990118-1320PM-1500PM

ساعت: 13:20PM و 15:00PM، تاریخ: 13990118

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره AQUA

ساعت: 13:20PM و 15:00PM، تاریخ: 13990118

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره AQUA

...
13990118-1145AM 13990118-1145AM

ساعت: 11:45AM، تاریخ: 13990118

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:45AM، تاریخ: 13990118

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990117-1100AM-1240PM 13990117-1100AM-1240PM

ساعت: 11:00AM و 12:40PM، تاریخ: 13990117

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:00AM و 12:40PM، تاریخ: 13990117

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990116-1330PM-1510PM 13990116-1330PM-1510PM

ساعت: 13:30PM و 15:10PM، تاریخ: 13990116

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره AQUA

ساعت: 13:30PM و 15:10PM، تاریخ: 13990116

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره AQUA

...
13990116-1020AM-1200PM 13990116-1020AM-1200PM

ساعت: 10:20AM و 12:00PM، تاریخ: 13990116

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 10:20AM و 12:00PM، تاریخ: 13990116

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990115-1115AM-1250PM 13990115-1115AM-1250PM

ساعت: 11:15AM و 12:50PM، تاریخ: 13990115

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:15AM و 12:50PM، تاریخ: 13990115

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990114-1345PM-1520PM 13990114-1345PM-1520PM

ساعت: 13:45PM و 15:20PM، تاریخ: 13990114

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره AQUA

ساعت: 13:45PM و 15:20PM، تاریخ: 13990114

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره AQUA

...
13990114-1030AM-1210PM 13990114-1030AM-1210PM

ساعت: 10:30AM و 12:10PM، تاریخ: 13990114

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 10:30AM و 12:10PM، تاریخ: 13990114

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990113-1125AM-1305PM 13990113-1125AM-1305PM

ساعت: 11:25AM و 13:05PM، تاریخ: 13990113

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA

ساعت: 11:25AM و 13:05PM، تاریخ: 13990113

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره TERRA

...
13990112-1355PM 13990112-1355PM

ساعت: 13:55PM، تاریخ: 13990112

ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره AQUA

ساعت: 13:55PM، تاریخ: 13990112

ترکیب باندی: 3-4-1، ماهواره AQUA

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات