۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۱:۲۵ ۱۱۲
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، در سال 1398

محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، در سال 1398

جدول ذیل، موزائیک ماهیانه تصاویر ماهواره ای مادیس کشور را در ماه های سال 1398 نشان می دهد.

آدرس کوتاه شده: