۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۴:۰۴ ۱۳۳
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، اردیبهشت 1399

محدوده شعاع دید آنتن گیرنده Terra/MODIS، اردیبهشت 1399

محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت، سنجنده مادیس، ماهواره ترا، اردیبهشت 1399

محدوده شعاع دید آنتن گیرنده مرکز فضایی ماهدشت سنجنده مادیس ماهواره ترا / آکوا

اردیبهشت ماه 1399 بازگشت
•••
تصویر فوق از ترکیب باندهای 2-5-7 سنجنده مادیس تولید شده است. دامنه رنگ های سبز، فیروزه ای و قهوه ای در این تصویر به ترتیب گستره اراضی پوشیده شده از پدیده هایی همچون: انواع پوشش گیاهی، انواع ابرها و سایر پدیده ها بر روی خشکی ها را نشان می دهد.
•••
آدرس کوتاه شده: