جمعه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۲۰ ۳۴۱
چچ
تصاویر سنجنده MODIS، خرداد 99

تصاویر سنجنده MODIS، خرداد 99

تصاویر سنجنده MODIS، خرداد 99

خرداد ماه 1399 بازگشت
...
13990331-1119AM 13990331-1119AM
ساعت: 11:19AM، تاریخ: 13990331
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:19AM، تاریخ: 13990331
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990330-1351PM 13990330-1351PM
ساعت: 13:51PM، تاریخ: 13990330
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره Aqua
ساعت: 13:51PM، تاریخ: 13990330
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره Aqua
...
13990330-1213PM 13990330-1213PM
ساعت: 12:13PM، تاریخ: 13990330
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 12:13PM، تاریخ: 13990330
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990330-1037AM 13990330-1037AM
ساعت: 10:37AM، تاریخ: 13990330
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 10:37AM، تاریخ: 13990330
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990329-1137AM 13990329-1137AM
ساعت: 11:37AM، تاریخ: 13990329
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:37AM، تاریخ: 13990329
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990328-1226PM 13990328-1226PM
ساعت: 12:26PM، تاریخ: 13990328
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 12:26PM، تاریخ: 13990328
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990328-1049AM 13990328-1049AM
ساعت: 10:49AM، تاریخ: 13990328
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 10:49AM، تاریخ: 13990328
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990327-1143AM 13990327-1143AM
ساعت: 11:43AM، تاریخ: 13990327
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:43AM، تاریخ: 13990327
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990326-1238PM 13990326-1238PM
ساعت: 12:38PM، تاریخ: 13990326
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 12:38PM، تاریخ: 13990326
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990326-1101AM 13990326-1101AM
ساعت: 11:01AM، تاریخ: 13990326
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:01AM، تاریخ: 13990326
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990325-1153AM 13990325-1153AM
ساعت: 11:53AM، تاریخ: 13990325
ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:53AM، تاریخ: 13990325
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990324-1119AM 13990324-1119AM
ساعت: 11:19AM، تاریخ: 13990324
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:19AM، تاریخ: 13990324
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990322-1132AM 13990322-1132AM
ساعت: 11:32AM، تاریخ: 13990322
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:32AM، تاریخ: 13990322
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990321-1049AM-1226PM 13990321-1049AM-1226PM
ساعت: 10:49AM و 12:26PM، تاریخ: 13990321
ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 10:49AM و 12:26PM، تاریخ: 13990321
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990319-1102AM-1238PM 13990319-1102AM-1238PM
ساعت: 11:02AM و 12:38PM، تاریخ: 13990319
ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:02AM و 12:38PM، تاریخ: 13990319
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990318-1155AM 13990318-1155AM
ساعت: 11:55AM، تاریخ: 13990318
ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:55AM، تاریخ: 13990318
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990316-1207PM 13990316-1207PM
ساعت: 12:07AM، تاریخ: 13990316
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 12:07AM، تاریخ: 13990316
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990315-1125AM 13990315-1125AM
ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13990315
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:25AM، تاریخ: 13990315
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990314-1045AM-1221PM 13990314-1045AM-1221PM
ساعت: 10:45AM و 12:21PM، تاریخ: 13990314
ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 10:45AM و 12:21PM، تاریخ: 13990314
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990312-1226PM 13990312-1226PM
ساعت: 12:26AM، تاریخ: 13990312
ترکیب باندی:1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 12:26AM، تاریخ: 13990312
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990312-1049AM 13990312-1049AM
ساعت: 10:49AM، تاریخ: 13990312
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 10:49AM، تاریخ: 13990312
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990311-1143AM 13990311-1143AM
ساعت: 11:43AM، تاریخ: 13990311
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:43AM، تاریخ: 13990311
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990309-1203PM 13990309-1203PM
ساعت: 12:03PM، تاریخ: 13990309
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 12:03PM، تاریخ: 13990309
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990308-1120AM 13990308-1120AM
ساعت: 11:20AM، تاریخ: 13990308
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:20AM، تاریخ: 13990308
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990307-1153AM 13990307-1153AM
ساعت: 11:53AM، تاریخ: 13990307
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:53AM، تاریخ: 13990307
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990306-1133AM 13990306-1133AM
ساعت: 11:33AM، تاریخ: 13990306
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:33AM، تاریخ: 13990306
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990305-1050AM-1225PM 13990305-1050AM-1225PM
ساعت: 10:50AM و 12:25PM، تاریخ: 13990305
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 10:50AM و 12:25PM، تاریخ: 13990305
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990302-1157AM 13990302-1157AM
ساعت: 11:57AM، تاریخ: 13990302
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 11:57AM، تاریخ: 13990302
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
...
13990301-1045AM-1250PM 13990301-1045AM-1250PM
ساعت: 10:45AM و 12:50PM، تاریخ: 13990301
ترکیب باندی: 1-2-7، ماهواره TERRA
ساعت: 10:45AM و 12:50PM، تاریخ: 13990301
ترکیب باندی: 1-4-3، ماهواره TERRA
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات