دوشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۷ ۱۴۳
چچ
نظارت بر محصولات کشاورزی و مدل‌کردن آنها با فناوری سنجش از دور

نظارت بر محصولات کشاورزی و مدل‌کردن آنها با فناوری سنجش از دور

صنعت سنجش از دور پایش زمین می تواند نقش با ارزشی را در نظارت بر عملکرد کشاورزی در سطح کشور داشته و در مدیریت فعالیت های کشاورزی و مسائل مربوط به آن کمک به سزایی را به مدیران این حطیه کاری داشته باشد.

مباحث کشاورزی یکی از اولین مسائلی بوده که بخش پایین دستی صنعت سنجش از دور پایش زمین به آن وارد شده است. در واقع ماهواره‌ها و محصولات کاربردی می‌توانند مشارکت تأثیر‌گذاری بر کارایی کشاورزی مدرن داشته باشند. عموماً اطلاعات سنجش از دوری با اطلاعات زمینی برای ایجاد نتایج محلی و متمرکز‌تر برای کشاورزان ترکیب می‌شود. جدول1 نشان دهنده مزایا و کاربرد‌های استفاده از اطلاعات سنجش از دوری برای نظارت بر محصولات و مدیریت می‌باشد.جدول1: برنامه‌های کاربردی قابل ارائه و مزایای آنها در حیطه پایش محصولات کشاورزی

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات