شنبه, ۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۳۲ ۱۷۷
چچ
مدیریت محیط زیست و زیست‌ بوم با بهره گیری از فناوری سنجش از دور

مدیریت محیط زیست و زیست‌ بوم با بهره گیری از فناوری سنجش از دور

نظارت بر محیط زیست و زیست‌بوم نیازمند یک مدل‌ مفهومی مشخص شامل عوامل تأثیر‌گذار بر دینامیک زیست بوم و متغیر‌های پایه (که بایستی مورد بررسی و پایش قرار بگیرند) می‌باشد.

به این منظور با بکارگیری فناوری سنجش از دور و با توجه به سرعت و دقت و آسانی بیشتری که این فناوری در اختیار مدیران متخصصان قرار می دهد و نیز با در دست داشتن داده های بیشتر و کارآمدتر و بهنگام، مدیران و متخصصان می توانند، نظارت و مدیریت دقیق تر و بهتری بر زیست و زیست بوم کشور داشته باشند.با توجه به اینکه یکی از فناوری‌های پر ارزش در این حیطه، ترکیب اطلاعات محلی و سنجش از دوری است، می‌توان در حیطه‌ های مختلف به منظور دستیابی به نتایج مناسب از ترکیب این دو شیوه استفاده کرد. همچنین لازم به ذکر است که در مقیاس جهانی استفاده از سنجش از دور ضروری است. به منظور پایش زیست‌بوم، متغیرهای مختلفی برای اندازه‌گیری وجود دارند که البته این متغیر‌ها میان دسته‌بندی‌های محصولات دیگر نیز وجود دارند. برای نمونه می‌توان به پوشش زمین اشاره کرد که برای بسیاری از کاربرد‌ها از جمله زیست‌بوم کاربردی است. متغیر‌های ضروری بر اساس کنفرانس GEO BON (Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network) به منظور بررسی و کنترل در این حیطه در جدول-1 ارائه شده است.


جدول 1 متغیر‌ها و پارامتر‌های زیست بوم و محیط زیست به همراه مثال‌ها و ویژگی‌ها

متغیر‌ها و پارامتر‌های زیست بوم و محیط زیست به همراه مثال‌ها و ویژگی‌ها, مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران


در حیطه سرویس‌های زیست بوم، سرویس‌هایی مانند TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) سعی بر نشان دادن و آشکار‌سازی ارزش‌های طبیعی دارند. اهداف اصلی ایجاد ارزش‌های سامانه‌های گوناگونی زیستی و زیست‌بوم برای تصمیم‌گیران می‌باشد. شکل1 نشان دهنده کاربرد چهارچوب DSPIR (Driving-Force-Pressure-State-Impact-Response) است. در این چهار چوب یک عمل (مانند انسان یا محیط‌زیست یا حتی برای نمونه استفاده از آب) می‌تواند سبب ایجاد فشار بر سیستم گردد، که سبب تغییر وضعیت سامانه و ایجاد تأثیرات مشخصی می‌شود که می‌تواند مشکلی برای جامعه باشد. سپس این تغییر وضعیت منجر به پاسخ‌دهی نسبت به وضعیت ایجاد شده می‌گردد.


چهارچوب DSPIR به منظور ایجاد بهزیستی انسانی و همچنین ارزش اقتصادی, مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران

شکل1: چهارچوب DSPIR به منظور ایجاد بهزیستی انسانی و همچنین ارزش اقتصادی


تغییرات اقلیم
مزایای اجتماعی اقتصادی استفاده از محصولات سنجش از دوری پایش زمین مرتبط با تغییرات اقلیم با مدیریت بحران، مدل کردن محصولات، مدیریت جنگل‌ها، سلامت و انرژی و زیست بوم دریا در ارتباط نزدیک است که در قسمت‌های دیگر بحث گردیده است. لذا می‌توان گفت که تمامی مزایای اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی استفاده از اطلاعات در جهت زمینه های مختلف می‌تواند دارای مزایای اجتماعی و اقتصادی محیط زیستی در حیطه تغییرات اقلیم نیز باشد.

دریا
اطلاعات قابل استحصال سنجش از دوری پایش زمین می‌تواند برای فعالیت‌های دریایی بسیار حیاتی باشند. برای نمونه، مسیر‌یابی کشتی‌ها می‌تواند با اطلاعات اندازه‌گیری شده برای ارتفاع آب‌های دریاها، دمای سطح آب و همچنین توسعه نقشه‌های جریان‌ها بهینه گردد. پرورش آبزیان نیازمند اطلاعات پایش زمین در خصوص کیفیت آب و کلروفیل a است. اطلاعات دریایی به دست آمده از منابع مختلف مشاهداتی زمین، شامل اطلاعات هواشناسی و اقلیمی و بسیاری از اندازه‌گیری‌ها برای مدل‌های اقیانوسی الزامی می‌باشند. در جدول2 حیطه‌های کاربردی چنین محصولات و مزایای و کاربرد‌های آنها را می‌توان مورد اشاره قرار داد.


‌جدول-2: حیطه‌کاربردی محصولات سنجش از دوری مشاهداتی زمین در ارتباط با دریا‌ها و اقیانوس‌ها و مزایای آنها

حیطه‌کاربردی محصولات سنجش از دوری مشاهداتی زمین در ارتباط با دریا‌ها ، مدرسه  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> مقطع مدیران


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات