شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۱۲ ۱۱۲
چچ
ژئوکدینگ تصاویر راداری

ژئوکدینگ تصاویر راداری

تصویربرداری راداری برمبنای پهلونگری و محاسبه مدت زمان رفت‌ و برگشت سیگنال‌ های تابشی توسعه‌ یافته و بروز اعوجاجات هندسی مختلف در آن اجتناب‌ناپذیر است. بدیهی است بهره‌برداری مناسب از تصاویر حاصل جهت مقایسه یا تلفیق با دیگر داده‌ ها، نیازمند تصحیح این اعوجاجات می باشد. تصحیحات هندسی در مراحل پردازش و تفسیر تصاویر راداری تحت عنوان فرآیند ژئوکدینگ انجام می‌ گیرد. به‌عبارتی‌ دیگر ژئوکدینگ فرآیندی است که با استفاده از مدل‌ های استاندارد، امکان انجام تصحیح هندسی و تفسیر صواب داده‌ های راداری را فراهم می‌ کند.


ژئوکدینگ تصاویر راداری، داده ها و سنجنده ها ، پرتال سنجش از دور


فرآیند مذکور با استفاده از اطلاعات مکانی موقعیت (نقاط کنترل و DTM/DEM) و مؤلفه‌ های مداری سنجنده راداری در چهار مرحله انجام می‌ شود که به ترتیب عبارت‌اند از:

  1. تبدیل مختصات مدل ارتفاعی دیجیتال
  2. تبدیل موقعیت زمینی به نقاط مداری
  3. تبدیل زمان و مقادیر دید مایل به طول و عرض تصویر
  4. نمونه‌ گیری مجدد جهت تولید محصول

ژئوکدینگ تصاویر راداری، داده ها و سنجنده ها ، پرتال سنجش از دور


بدین ترتیب به هر موقعیت مدار به‌ صورت مجزا یک ضریب مدل ارتفاعی دیجیتال برمبنای پیکسل نسبت داده می‌شود که ماحصل آن مختصات دقیق جغرافیایی در تصویر راداری تصحیح‌ شده می‌ باشد. همچنین با تعمیم ضرایب به‌ دست‌ آمده برای هر نقطه از مدار و زمان‌ های ثبت‌ شده می‌ توان مدل شرایط تصویر برداری را استخراج نمود. شکل ذیل نمونه‌ای از نتیجه ژئوکدینگ تصویر راداری را نشان می‌ دهد. سمت چپ تصویر خام منطقه‌ای در شمال سوئیس و سمت راست تصویر ژئوکد شده آن را نمایش می‌ دهد.


ژئوکدینگ تصاویر راداری، داده ها و سنجنده ها ، پرتال سنجش از دور


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات