شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۱۱ ۱۲۵
چچ
آنتن آرایه فازی

آنتن آرایه فازی

ویژگی های سیگنال راداری، محیط انتشار و اهداف تصویربرداری، مشخصه و کیفیت تصاویر راداری را تعیین می کنند. فرکانس، قطبش، فاز و هندسه دید سامانه تصویربرداری، میزان جذب و عبور اتمسفر و ویژگی های هندسی، ترکیبات و خواص الکتریکی هدف، عوامل موثر در سیگنال دریافتی سنجنده راداری می باشند. بدیهی است پس از تعیین الزامات و اهداف ماموریت، انتخاب و بکارگیری یک فرستنده و گیرنده سیگنال بهینه بسیار حائز اهمیت است. آنتن تجهیزی است که وظیفه ارسال و دریافت سیگنال را به عهده دارد. در حالت فرستنده، آنتن، انرژی الکتریکی را به موج الکترومغناطیسی تابشی تبدیل می کند و درحالت گیرنده، این فرآیند به صورت معکوس انجام می گیرد. آنتن در ساده ترین حالت می تواند به صورت یک سیم، صفحه یا شیپوره باشد. ویژگی های هندسی یک آنتن تعیین کننده مولفه های فرکانسی، بهره، قطبش و الگوی تابشی است. آنتن نیم دو قطبی، سهموی، مارپیچ، شیپوری و آرایه فازی شاخص ترین آنتن های مورد استفاده در حوزه مخابراتی می باشند.


 نمایی از آنتن آرایه فازی Sentinel-1A

شکل-1: نمایی از آنتن آرایه فازی Sentinel-1A


الزامات و ملاحظات تصویربرداری راداری از جمله، توالی و تکرارپذیری در سیگنال های دریافتی جهت پردازش سریع و تلفیق دقیق داده، امکان استفاده از انواع آنتن را محدود می سازد؛ در این بین آنتن آرایه فازی با قابلیت تغییر نرم افزاری زاویه ارسال و دریافت سیگنال بدون نیاز به مانور ماهواره، قابلیت اطمینان بالاتری نسبت به انواع دیگر آنتن جهت حصول تصاویر مطلوب را فراهم می‌ آرود؛ از این رو پرکاربرد ترین نوع آنتن ها در حوزه تصویر برداری راداری فضاپایه، آنتن آرایه فازی است. در ماهواره های عملیاتی متعددی از فناوری آنتن آرایه فازی استفاده شده است که به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • Sentinel-1A
  • Envisat
  • RISAT-1
  • COSMO-SkyMed
  • JERS-1
  • ALOS
  • ICEYE-X1

طرحواره ای از پیکربندی آنتن آرایه فازی ارسال و دریافت سیگنال

شکل-2: طرحواره ای از پیکربندی آنتن آرایه فازی ارسال و دریافت سیگنالآدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات