شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۲۷ ۱۷۶
چچ
قطبش در امواج الکترومغناطیسی

قطبش در امواج الکترومغناطیسی

یکی از مهم‌ ترین مشخصه‌ های امواج الکترومغناطیسی در تصویربرداری راداری، پلاریزاسیون (قطبش) است. بر اساس تئوری الکترومغناطیس ماکسول، هر موج الکترومغناطیسی در صفحه تعامد جهت انتشار از دو میدان الکتریکی و مغناطیسی نوسان کننده عمود بر هم تشکیل‌ شده است. پلاریزاسیون جهت نوسان بردار میدان الکتریکی نسبت به جهت انتشار موج را نشان می‌ دهد. این مؤلفه در یک موج الکترومغناطیسی می‌ تواند خطی، دایروی یا بیضوی باشد.


پلاریزاسیون در امواج الکترومغناطیسی


از طرفی عوارض (مواد) نیز واکنش‌های متفاوتی نسبت به انواع پلاریزاسیون در طول‌ موج‌ های مختلف نشان می‌ دهند. ازاین‌رو شناخت و به‌ کارگیری نوع پلاریزاسیون جهت بررسی و تفسیر پدیده‌ ها در تصویربرداری راداری بسیار حائز اهمیت است. شکل ذیل دو نما از تصویر راداری یک منطقه با قطبش های مختلف را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود با در دسترس بودن قطبش های مختلف، امکان ارزیابی و پایش دقیق منطقه افزایش می یابد.


پلاریزاسیون در امواج الکترومغناطیسی
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات