شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۵۰ ۱۸۳
چچ
تداخل سنجی راداری

تداخل سنجی راداری

امواج در معادلات الکترومغناطیس ماکسول با مؤلفه‌ های فرکانس، دامنه و فاز معرفی می‌ شوند. تمایز شاخص تصویربرداری اپتیکی و راداری، قابلیت ثبت و استفاده از مؤلفه فاز امواج است. این مؤلفه در تصاویر راداری که اطلاعات ارزشمندی از اهداف ارائه می‌کند در قالب توان موهومی عدد مختلط در مختصات قطبی بیان می‌شود. مقدار فاز هر پیکسل به فاصله سنجنده تا هدف، ضرایب جذب و گسیل هدف و شرایط اتمسفری در طول‌ موج سیگنال راداری وابسته است. بدیهی است به دلیل پراکندگی و تنوع اهداف،‌ فاز در پیکسل‌ های یک تصویر می‌تواند بسیار متفاوت باشد. فاز حاصل زمانی اهمیت پیدا می‌ کند که با استفاده از روش تداخل سنجی به کاربرد منحصر به فناوری تصویربرداری راداری منجر شود.


تداخل سنجی در تصاویر راداری


تداخل سنجی روشی است که با استفاده از اختلاف‌ فاز بین دو موج ثبت‌ شده از یک هدف خاص و نسبت این اختلاف به تغییر فاصله بین سنجنده و هدف،‌ به تفسیر و تحلیل یک هدف می‌ پردازد. به عبارتی با تجزیه‌ و تحلیل تغییرات دامنه و فاز سیگنال‌ های بازگشتی در تاریخ‌ های مختلف، امکان مشاهده تغییرات کوچک در سطح تصویر فراهم می‌ شود. البته این در شرایطی است که تمام مؤلفه‌ های تصویربرداری نظیر ارتفاع و موقعیت مدار، زاویه و زمان تصویربرداری و قطبش دقیقاً یکسان باشند. با استفاده از این روش می‌ توان مدل ارتفاعی رقومی و نقشه جابجایی سطح زمین را تهیه کرد که به ترتیب مراحل ذیل بایستی انجام پذیرد.

  1. انطباق تصاویر
  2. تولید الگوی تداخلی
  3. استخراج فاز مبهم
  4. ابهام‌زدایی
  5. استخراج توپوگرافی فاز
  6. استخراج جابجایی فاز

تداخل سنجی در تصاویر راداری

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات