دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۸ ۱۹۹
چچ
معرفی استاندارد ها و دستورالعمل ها در حوزه آزمایشگاه

معرفی استاندارد ها و دستورالعمل ها در حوزه آزمایشگاه

استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه آزمایشگاه های  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong>


به منظور حصول اطمینان از کیفیت سنجنده‌ های تصویربرداری و تصاویر اخذ شده با این سنجنده‌ ها از نقطه نظر پارامتر‌ های فیزیکی، رادیومتریکی و هندسی ضروری است تا تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ گردد. در این زمینه عملیات کالیبراسیون از بدو طراحی و متعاقباً در فاز های مختلف ساخت، قبل از پرتاب، بعد از قرار گیری در مدار و تا آخرین لحاظ عمر ماهواره‌ ها به صورت مرتب پیش بینی و اجرا می‌گردند. جمله این فعالیت‌ها می‌بایست بر اساس رویه‌ ها و استاندارد های تائید شده صورت گیرد و در این زمینه استاندارد های متعددی توسط سازمان‌ های مرجع ملی و بین المللی تدوین گردیده است. لذا در این بخش کلیه استاندارد ها و دستورالعمل‌ های مرتبط با فعالیت‌های آزمایشگاهی سنجش از دور از قبیل فرایندهای کالیبراسیون سنجنده‌ها (قبل و بعد از پرتاب)، کالیبراسیون داده‌ ها و محصولات بنیادی، محیط آزمایشگاهی و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی معرفی می‌گردد.


استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه آزمایشگاه های سنجش از دور شامل موارد زیر می باشد.سایر استاندارد های ذیل به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

  • استاندارد ISO 9336-3:2020: تابع انتقال نوری- کاربرد- بخش 3: تلسکوپ‌ها
  • استاندارد ISO 11421:1997 2017: صحت اندازه‌گیری تابع انتقال نوری
  • استاندارد ISO 9039:2008: اپتیک و فوتونیک- ارزیابی کیفیت سیستم‌های نوری- تعریف اعوجاج
  • استاندارد ISO 15795:2002: اپتیک و تجهیزات اپتیکی- ارزیابی کیفیت سیستم‌های نوری- ارزیابی کاهش کیفیت تصویر ناشی از ابیراهی‌های کروماتیک
  • استاندارد ISO 12233:2017: عکسبرداری- تصویربرداری الکترونیکی- رزولوشن و پاسخ فرکانس مکانی
  • استاندارد ISO 80000-7:2019: کمیت‌ها و واحدها- بخش 7: نور و تابش
  • استاندارد ISO 17850:2015: عکسبرداری- دوربین‌های دیجیتال- اندازه‌گیری‌های اعوجاج هندسی
  • استاندارد ISO 19084:2015: عکسبرداری- دوربین‌های دیجیتال- اندازه‌گیری‌های انحراف کروماتیک


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات