سه شنبه, ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۱۶ ۲۹
چچ
سایت های کالیبراسیون مداری

سایت های کالیبراسیون مداری

با توجه به اعوجاجات، تأثیرات اتمسفری و مانند آن بر روی تصاویر ماهواره ای، انجام کالیبراسیون تصاویر ماهواره ای امری ضروری است.

استفاده و بهره برداری مطلوب از تصاویر راداری، نیازمند کالیبراسیون دوره ای سنجنده در مدار می باشد. فرآیند کالیبراسیون سنجنده های راداری بوسیله تجهیزات و اهداف مولد (فعال) یا بازتابنده سیگنال (غیرفعال) انجام می شود. این اهداف که به صورت نقطه ای و مشخص در تصاویر راداری مشاهده می شوند، امکان طراحی و پیاده سازی فرآیندهای کالیبراسیون هندسی و رادیومتریک سنجنده های راداری را فراهم می سازند.
این تجهیزات و اهداف عمدتا به صورت شبکه ای و با تراکم و توزیع مشخصی در یک منطقه با شرایط و ویژگی های خاص، موسوم به سایت کالیبراسیون مورد استفاده قرار می گیرند. اهداف مذکور دارای انواع مختلفی می باشند و تعداد و نحوه توزیع آنها در سایت کالیبراسیون به ویژگی های سنجنده و پلتفرم ماهواره نظیر فرکانس و قطبش تصویربرداری و پایداری مدار آن بستگی دارد. شکل شماره 1 نمایی از موقعیت سایت کالیبراسیون سنجنده های راداری Gunning در استرالیا، نحوه توزیع و هندسه بازتابنده سیگنال آن سایت را نشان می دهد. شکل شماره 2 نیز نمایی از تصویر سنجنده راداری TSX در تاریخ 20 ژانویه 2014 از سایت مذکور را نشان می دهد.


نمایی از سایت  <strong class='sis-keyword'>کالیبراسیون</strong> سنجنده های راداری Gunning استرالیا
شکل-1 : نمایی از سایت کالیبراسیون سنجنده های راداری Gunning استرالیا


تصویر سنجنده راداری TSX از سایت Gunning استرالیا
شکل-2 : تصویر سنجنده راداری TSX از سایت Gunning استرالیا


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات