سه شنبه, ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۲۵ ۷۱
چچ
اهداف فعال در کالیبراسیون مداری سنجنده های راداری

اهداف فعال در کالیبراسیون مداری سنجنده های راداری

با توجه به اعوجاجات، تأثیرات اتمسفری و مانند آن بر روی تصاویر ماهواره ای، انجام کالیبراسیون تصاویر ماهواره ای امری ضروری است.

کالیبراسیون مداری سنجنده های تصویربرداری فرآیندی اجتناب ناپذیر جهت بهره برداری مطلوب از داده های دریافتی است. این فرآیند در سنجنده های تصویربرداری راداری بوسیله تجهیزات و اهداف زمینی خاصی که نمود بارزی در تصاویر دارند انجام می شود. اهداف مولد که ترنسپوندر نیز نامیده می شوند یکی از انواع اهداف استاندارد در فرآیند مذکور می باشند. این اهداف پس از دریافت سیگنال راداری قادر به تولید و انتشار سیگنالی در همان راستا با قابلیت حفظ طول‌ موج، اعمال تاخیر فاز و تغییر قطبش می باشند. از مزایای مهم اهداف مولد، امکان استفاده از آنها در موقعیت هایی است که منابع نویز متعدد یا تاخیر غیرقابل اغماض بین سیگنال ارسالی و دریافتی باعث تداخل مخرب یا کاهش نسبت سیگنال به نویز در فرآیند ثبت تصویر می شوند؛ در این صورت با تقویت دامنه و تعدیل تاخیر فاز در سیگنال برگشتی امکان رفع تداخل و افزایش نسبت سیگنال به نویز جهت انجام دقیق فرآیند کالیبراسیون فراهم می شود.
شایان توجه است سایت هایی که از اهداف مولد جهت انجام فرآیند کالیبراسیون بهره می برند، بدلیل مصرف انرژی و استهلاک سخت افزاری این اهداف، عمدتا دارای برنامه فعالیت مشخص در زمان گذر ماهواره می باشند. شکل 1 نمایی از ترسنپوندر کالیبراسیون سنجنده KOMPSAT5 و شکل 2 برش تصویر سنجنده TSX از ترسنپوندر مذکور در موقعیت آزمون را نشان می دهد؛ همانگونه که مشاهده می شود، موقعیت این ترنسپوندر در تصویر 290 پیکسل معادل 391.5 متر جابجا شده که علت آن تاخیر زمانی سیگنال برگشتی نسبت به سیگنال اولیه است.


نمایی از ترسنپوندر  <strong class='sis-keyword'>کالیبراسیون</strong> سنجنده ماهواره KOMPSAT5
شکل-1 : نمایی از ترسنپوندر کالیبراسیون سنجنده ماهواره KOMPSAT5


تصویر سنجنده TSX از ترسنپوندر  <strong class='sis-keyword'>کالیبراسیون</strong> KOMPSAT5
شکل-2 : تصویر سنجنده TSX از ترسنپوندر کالیبراسیون KOMPSAT5


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات