سه شنبه, ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۳۰ ۳۱
چچ
اهداف غیرفعال در کالیبراسیون مداری

اهداف غیرفعال در کالیبراسیون مداری

با توجه به اعوجاجات، تأثیرات اتمسفری و مانند آن بر روی تصاویر ماهواره ای، انجام کالیبراسیون تصاویر ماهواره ای امری ضروری است.

بازتابنده گوشه‌ای، یکی از انواع متداول اهداف استاندارد غیرفعال است که در فرآیند کالیبراسیون رادیومتریک و هندسی سنجنده های راداری مورد استفاده قرار می‌ گیرد. عدم نیاز به انرژی و هزینه های محدود تعمیر و نگهداری، از مزایای بارز این نوع از اهداف می باشد. از دیگر ویژگی های بازتابنده گوشه ای، سطح مقطع راداری بالا (نسبت به ابعاد) و امکان استفاده از آن در باندهای فرکانسی و قطبش های مختلف است. براساس یک قاعده کلی ابعاد این اهداف برای باند X حداقل 0.7 متر، باند C حداقل 1 متر و باند L حداقل 2 متر است. از آنجا که فناوری INSAR قابلیت آشکارسازی جابجایی در مقیاس میلیمتر را فراهم می آورد، محل نصب و پایداری موقعیت این اهداف در انجام فرآیند کالیبراسیون دارای اهمیت بسیار بالایی است. شکل 1 نمایی از یک بازتابنده گوشه‌ای در شرایط عملیاتی را نشان می دهد. شکل 2 نمایی از سایت کالیبراسیون سنجنده های راداری Songshan را نشان می‌دهد؛ در این شکل علاوه بر نحوه توزیع شش بازتابنده گوشه ای، نمایی از بازتابنده (CR3) و برشی از تصویر راداری آن نیز به قابل مشاهده است.


نمایی از یک بازتابنده گوشه‌ای در شرایط عملیاتی
شکل-1 : نمایی از یک بازتابنده گوشه‌ای در شرایط عملیاتی


نمایی از سایت  <strong class='sis-keyword'>کالیبراسیون</strong> سنجنده های راداری Songshan
شکل-2 : نمایی از سایت کالیبراسیون سنجنده های راداری Songshan


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات