سه شنبه, ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۰۹:۰۹ ۷۵
چچ
سایت کالیبراسیون مداری

سایت کالیبراسیون مداری

استفاده و بهره برداری مطلوب از تصاویر راداری، نیازمند کالیبراسیون دوره ای سنجنده در مدار می باشد.

فرآیند کالیبراسیون سنجنده های راداری بوسیله تجهیزات و اهداف مولد (فعال) یا بازتابنده سیگنال (غیرفعال) انجام می شود. این اهداف که به صورت نقطه ای و مشخص در تصاویر راداری مشاهده می شوند، امکان طراحی و پیاده سازی فرآیند های کالیبراسیون هندسی و رادیومتریک سنجنده های راداری را فراهم می سازند. این تجهیزات و اهداف عمدتًا به صورت شبکه ای و با تراکم و توزیع مشخصی در یک منطقه با شرایط و ویژگی های خاص، موسوم به سایت کالیبراسیون مورد استفاده قرار می گیرند. اهداف مذکور دارای انواع مختلفی می باشند و تعداد و نحوه توزیع آنها در سایت کالیبراسیون به ویژگی های سنجنده و پلتفرم ماهواره نظیر فرکانس و قطبش تصویربرداری و پایداری مدار آن بستگی دارد. شکل شماره 1 نمایی از موقعیت سایت کالیبراسیون سنجنده های راداری Gunning در استرالیا، نحوه توزیع و هندسه بازتابنده سیگنال آن سایت را نشان می دهد. شکل شماره 2 نیز نمایی از تصویر سنجنده راداری TSX در تاریخ 20 ژانویه 2014 از سایت مذکور را نشان می دهد.


 نمایی از سایت کالیبراسیون سنجنده های راداری Gunning استرالیا

شکل-1: نمایی از سایت کالیبراسیون سنجنده های راداری Gunning استرالیا


 تصویر سنجنده راداری TSX از سایت Gunning استرالیا

شکل-2: تصویر سنجنده راداری TSX از سایت Gunning استرالیا


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات