سه شنبه, ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۴۰ ۵۷
چچ
معرفی استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه داده‌ ها و محصولات ارزش افزوده سنجش از دور

معرفی استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه داده‌ ها و محصولات ارزش افزوده سنجش از دور

استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه داده‌ها و محصولات ارزش افزوده سنجش از دور شامل موارد زیر می باشد.


سایر استاندارد های ذیل به مرور زمان تکمیل خواهد شد.


  • استاندارد ISO 19136-1:2020: اطلاعات جغرافیایی- زبان نشانه‌گذاری جغرافیا GML- بخش 1: اصول
  • استاندارد ISO 19156:2011: اطلاعات جغرافیایی- مشاهدات و اندازه‌گیری‌ها
  • استاندارد ISO 19104:2016: اطلاعات جغرافیایی- واژه‌شناسی
  • استاندارد ISO 19103:2015: اطلاعات جغرافیایی- زبان طرحواره مفهومی
  • استاندارد ISO 19144-2:2012: اطلاعات جغرافیایی- سیستم‌های طبقه‌بندی. بخش 2: فرازبان پوشش زمین
  • استاندارد ISO 19165-1:2018: اطلاعات جغرافیایی- نگهداری داده‌های رقومی و فراداده. بخش 1: اصول
  • استاندارد ISO 19117:2012: اطلاعات جغرافیایی- به تصویر کشیدن
  • استاندارد ISO 19107:2019: اطلاعات جغرافیایی- طرحواره مکانی

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات