دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۴۷ ۳۷
چچ
استاندارد ISO/TS 19159-2:2016 (اطلاعات جغرافیایی- کالیبراسیون و اعتبارسنجی سنجنده‌ ها و داده‌ های سنجش از دوری. بخش 2: لیدار)

استاندارد ISO/TS 19159-2:2016 (اطلاعات جغرافیایی- کالیبراسیون و اعتبارسنجی سنجنده‌ ها و داده‌ های سنجش از دوری. بخش 2: لیدار)

ISO/TS 19159-2:2016 Geographic information — Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data — Part 2: Lidar

اطلاعات جغرافیایی- کالیبراسیون و اعتبارسنجی سنجنده‌ها و داده‌های سنجش از دوری. بخش 2: لیدار


سری استاندارد های ISO 19159 کالیبراسیون سنجنده‌ های تصویربرداری سنجش از دور و اعتبارسنجی اطلاعات و روش‌ های کالیبراسیون را استاندارد می‌ نماید. این استاندارد شامل اعتبارسنجی داده‌ ها و محصولات بدست آمده نمی‌ باشد. انواع مختلفی از سنجنده‌ های تصویربرداری در سنجش از دور وجود دارد. جدا از فناوری‌ های مختلف، نیاز به استاندارد سازی انواع حسگر های مختلف، سطوح الویت متفاوتی دارد. به منظور تأمین این نیازها، سری ISO 19159 بیش از یک بخش را شامل می‌ شود. سند ISO/TS 19159-2: 2016 بخش دوم استاندارد 19159، مربوط به سنجنده‌ های لیدار هوایی است که در سال 2016 منتشر شده است و شامل اخذ داده‌ ها و کالیبراسیون می‌ باشد. نتیجه ثبت داده‌ های لیدار یک ابر لیدار مطابق با استاندارد ISO 19156:2011 است. لیدار متقارن در سری ISO 19159 وجود ندارد. این سند روش‌ اخذ داده، روابط میان سیستم‌ های‌ مختصات مرجع و پارامتر های آن‌ ها، همچنین کالیبراسیون سنجنده‌ های لیدار هوایی را تعریف می‌ نماید. این سند، همچنین فراداده ارائه خدمات برای روش اخذ داده، روابط بین سیستم‌ های مختصات مرجع و پارامتر های آن‌ ها و فرآیند کالیبراسیون سیستم‌ های لیدار هوایی و نیز انواع داده‌ های مرتبط و لیست‌ های کد گذاری را که در سایر استاندارد های بین‌المللی اطلاعات جغرافیایی تعریف نشده است، استاندارد سازی می‌ کند.


جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

ISO/TS 19159-2:2016


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات