شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۴۰ ۹۵
چچ
طراحی سامانه تصویر برداری فضایی با قابلیت اصلاح اثر انحنای زمین

طراحی سامانه تصویر برداری فضایی با قابلیت اصلاح اثر انحنای زمین

در این مطالعه عوامل مؤثر بر سامانه های اپتیکی بازتابی و ایجاد اعوجاجات در این سامانه ها مورد بررسی قرار گرفته است.

انحنای زمین یکی از مهم ترین علل اعوجاج در تصاویر ماهواره ای است. اگرچه تاکنون روش های محاسباتی و نرم افزاری متعددی توسط متخصصان برای جبران این خطا توسعه داده شده است اما آثار نامطلوب در لبه های تصاویر تصحیح شده همچنان کیفیت آنها را تحت الشعاع قرار می دهد. از این رو ایده تصحیح اثر انحنای زمین توسط سامانه اپتیکی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی این ایده توسط کمپانی Raytheon ارایه شده است. در طرحی که توسط این کمپانی ارایه شده است، اثر انحنای زمین در تصویر به مثابه یک اعوجاج منفی لحاظ شده و طراحی سامانه اپتیکی به نحوی با اعوجاج مثبت دنبال شده که اثرات اعوجاج به صورت متناظر خنثی شود. شکل 1 طرحواره این سامانه اپتیکی را نشان می دهد.


طرحواره سامانه اپتیکی با قابلیت اصلاح اثر انحنای زمین
شکل-1: طرحواره سامانه اپتیکی با قابلیت اصلاح اثر انحنای زمین


این طرح دارای میدان دید 70 درجه است و از 4 آینه غیر محوری برای تشکیل تصویر بهره می برد. مقدار اعوجاج اپتیکی طرح مذکور که قابلیت تصویربرداری در بازه طیف مرئی تا مادون قرمز طول موج بلند را دارد، 13درصد می باشد. شبیه سازی ها و محاسبات انجام شده نشان می دهد، طراحی انجام شده می تواند برای یک ماهواره تصویربرداری پوش بروم در ارتفاع 830 کیلومتری با جبران اثر انحنای زمین و ارایه رزولوشن ثابت در سراسر میدان دید، مورد استفاده قرار گیرد. شکل 2 نمایی از آینه های مورد استفاده در سامانه اپتیکی مذکور را نشان می دهد.


نمایی از آینه های مورد استفاده در سامانه اپتیکی اصلاح اثر انحنای زمین
شکل-2: نمایی از آینه های مورد استفاده در سامانه اپتیکی اصلاح اثر انحنای زمین


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات