یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۲۱ ۱۵۷
چچ
معرفی استاندارد ها و دستورالعمل ها در حوزه آزمایشگاه

معرفی استاندارد ها و دستورالعمل ها در حوزه آزمایشگاه

استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه آزمایشگاه های  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong>


به منظور حصول اطمینان از کیفیت سنجنده‌ های تصویربرداری و تصاویر اخذ شده با این سنجنده‌ ها از نقطه نظر پارامتر‌ های فیزیکی، رادیومتریکی و هندسی ضروری است تا تمهیدات لازم در این زمینه اتخاذ گردد. در این زمینه عملیات کالیبراسیون از بدو طراحی و متعاقباً در فاز های مختلف ساخت، قبل از پرتاب، بعد از قرار گیری در مدار و تا آخرین لحاظ عمر ماهواره‌ ها به صورت مرتب پیش بینی و اجرا می‌گردند. جمله این فعالیت‌ها می‌بایست بر اساس رویه‌ ها و استاندارد های تائید شده صورت گیرد و در این زمینه استاندارد های متعددی توسط سازمان‌ های مرجع ملی و بین المللی تدوین گردیده است. لذا در این بخش کلیه استاندارد ها و دستورالعمل‌ های مرتبط با فعالیت‌های آزمایشگاهی سنجش از دور از قبیل فرایندهای کالیبراسیون سنجنده‌ها (قبل و بعد از پرتاب)، کالیبراسیون داده‌ ها و محصولات بنیادی، محیط آزمایشگاهی و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی معرفی می‌گردد.


استانداردها و دستورالعمل ها در حوزه آزمایشگاه های سنجش از دور شامل موارد زیر می باشد.


  • استانداردها
  • OGC
  • استاندارد داخلیآدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات