۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۰:۴۷ ۱۳۰
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش بهنگام روند تغییرات سطح آب دریاچه سدها با استفاده از سامانه پایش ماهواره ای کرانه

پایش بهنگام روند تغییرات سطح آب دریاچه سدها با استفاده از سامانه پایش ماهواره ای کرانه...

در این بخش با استفاده از تصاویر ماهواره ای و فناوری سنجش از دور به نظارت بر پهنه های آبی کشور شامل دریاچه سد ها به ترتیب حروف الفبا پرداخته شده است.


...آدرس کوتاه شده: