شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۵ ۴۹
چچ
نقش نورهای سرگردان در کاهش کیفیت تصاویر ماهواره ای

نقش نورهای سرگردان در کاهش کیفیت تصاویر ماهواره ای

در این مطالعه به بیان موضوع عوامل کاهش کیفیت تصاویرماهواره ای و کنترل آن پرداخته شده است.

  • نورهای سرگردان

یکی از عوامل کاهش کیفیت تصاویر سامانه های تصویربرداری، نورهای سرگردان است. این نورها که به صورت ناخواسته و به عنوان عاملی مزاحم وارد سامانه های تصویربرداری می شوند، کاهش قدرت تفکیک پذیری و انحراف در نتایج رادیومتریک سنجنده را به همراه دارند. از این رو، شناسایی منابع و انواع نورهای سرگردان و طراحی و توسعه راهکارها و فرآیندهای کاهش آنها به ویژه در سنجنده های تصویربرداری فضایی بسیار حائز اهمیت است. یکی از متداول ترین روش های کاهش نورهای سرگردان، استفاده از سپر و پره های اپتومکانیکی در مسیر ورود آنها به آشکارساز الکترواپتیکی است. این روش که براساس کنترل مسیر اپتیکی با بازتاب های متوالی پرتوهای خارج از میدان دید توسعه یافته است، می تواند باعث تضعیف و کاهش چشمگیر نورهای سرگردان شده و کیفیت تصاویر حاصل را حفظ نماید. جنس و ابعاد سپر و تعداد، اندازه، فواصل و نحوه چینش پره ها مولفه هایی است که زاویه ورود پرتو را محدود و ضریب تضعیف نورهای سرگردان را مشخص می کند. شکل 1 طرحواره ای از ساختار و مولفه های موثر در طراحی و ساخت سپر و پره یک سامانه تصویربرداری را نشان می دهد. طرح ها و نمونه های متعددی از روش های کنترل و تضعیف نورهای سرگردان را می توان در سامانه های فضایی عملیاتی مشاهده کرد. یکی از شاخص ترین آنها، سپر و پره تضعیف سامانه تصویربرداری OLI ماهواره Landsat9 است. شکل 2 طرحواره ای از ساختار اپتومکانیک و محل قرارگیری سپر و پره اپتومکانیکی آن را نشان می دهد.


طرحواره ای از ساختار و مولفه های موثر در طراحی و ساخت سپر و پره
شکل 1 - طرحواره ای از ساختار و مولفه های موثر در طراحی و ساخت سپر و پره


طرحواره محموله Landsat9 و نمایی از محل قرارگیری سپر و چینش پره
شکل 2 - طرحواره محموله Landsat9 و نمایی از محل قرارگیری سپر و چینش پره


طرحواره محموله Landsat9 و نمایی از محل قرارگیری سپر و چینش پره
کاور


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات