۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۰۷:۰۳ ۷۳
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای کشند سرخ در سال 1399

پایش ماهواره ای کشند سرخ در سال 1399

AWT IMAGE


مقدار کلروفیل a در سطح خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از شاخص های تعریف شده از تصاویر سنتینل 3، استخراج گردیده و بر اساس ماه های مختلف سال 1399 قابل رویت می باشد:


مهر 1399
اردیبهشت 1399 آبان 1399
خرداد 1399 آذر 1399
تیر 1399 دی 1399
مرداد 1399 بهمن 1399
شهریور 1399 اسفند 1399

آدرس کوتاه شده: