سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۳ ۳۷
چچ
اعوجاج تبسم و طاق طیفی در تصاویر ماهواره ای

اعوجاج تبسم و طاق طیفی در تصاویر ماهواره ای


اعوجاج تبسم و طاق طیفی
شکل 1


اعوجاج تبسم و طاق طیفی
شکل 2


اعوجاج تبسم و طاق طیفی
شکل 3


اعوجاج تبسم و طاق طیفی

تصویربرداری فراطیفی یکی از روش های رصد و پایش دقیق اهداف زمینی با استفاده از ویژگی های طیفی آنها است. طراحی و ساخت سامانه های تصویربرداری فراطیفی با چالش های متعددی پیش رو است. این چالش ها به مراتب دشوارتر و پیچیده تر از طراحی و ساخت سامانه های پانکروماتیک و چندطیفی است. بروز اعوجاج تبسم (Smile) و طاقی شکل (keystone) در طراحی اپتیکی این نوع سامانه ها یکی از چالش های مذکور است. به طور کلی در سامانه های تصویربرداری فراطیفی که از آشکارسازهای دوبعدی استفاده می کنند، اطلاعات طیفی و مکانی در دو راستای مختلف ثبت و سپس پردازش می شوند. در حالت ایده آل می بایست طول موج مرکزی حساسیت آرایه و پهنای آن در سراسر میدان دید به ازای هر خط طیفی یکسان باشد، اما نتایج تجربی حاصل نشان می دهد در راستای عمود برمسیر حرکت، جابجایی طیفی ناخواسته ای بروز می یابد. این جابجایی طیفی اثر تبسم نامگذاری شده است که وجه تسمیه آن انحنای طیفی متقارن رو به بالا است. علاوه بر این یک بزرگنمایی متناسب با طول موج نیز حادث می شود که با نام اثر طاقی شکل شناخته می شود (شکل1 طرحواره ای از آثار تبسم و طاقی را نشان می دهد). به عبارتی دیگر اثر تبسم یک تحریف طیفی و اثر طاقی یک تحریف مکانی است. این آثار نامطلوب منجر به تداخل طیفی در پیکسل های مجاور می شود و صحت داده های حاصل را تحت الشعاع قرار می دهد. از این رو بازطراحی دقیق زیرسیستم اپتیکی، چینش آرایه آشکارساز و ارزیابی کمی و کالیبراسیون جهت بهینه سازی و تصحیح آثار مذکور از مراحل بسیار مهم در فرآیند ساخت و توسعه سامانه های تصویربرداری فراطیفی محسوب می شود. شکل 2 طرحواره فرآیند تصحیح داده های سنجنده ابرطیفی Hyperion را نشان می دهد. شکل 3 نیز اختلاف تابش بین باندهای 40 و 42 قبل (تصویر وسط) و بعد از ( تصویر سمت راست) اصلاح تبسم (L1G) را نشان می دهد.


آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات