۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۲:۰۳ ۱۹
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش دمای سطح زمین LST - فروردین 1401

پایش دمای سطح زمین LST - فروردین 1401


فروردین ماه 1401


نقشه دمای سطح زمین در تاریخ 14 فروردین ماه 1401

برای تولید نقشه دمای سطح زمین، از تصاویر ماهواره ترا/ سنجنده مادیس (دریافتی از مرکز ماهدشت) در تاریخ 14 فروردین‌ ماه 1401 استفاده شده است. محدوده‌ های با حداقل دما در دامنه رنگ سبز و حداکثر دما به رنگ قرمز نشان داده شده ‌است. حداقل دما حدود 5/32 درجه سلسیوس و حداکثر آن حدود 49 درجه سلسیوس تخمین زده شده است.


دمای سطح زمین فروردین 1401


مناطق با پوشش گیاهی، مرتفع و پوشیده از برف دارای حداقل مقادیر دمایی بوده و بیشترین مقادیر دمایی مربوط به نواحی عاری از پوشش گیاهی و ارتفاع کم است.
نواحی سفید رنگ نشانگر نواحی پوشیده از ابر است.


نقشه دمای سطح زمین در فروردین ماه 1401

همچنین، با استفاده از ‏تصاویر ماهواره‌ ای ترا، نقشه حداکثر دمای سطح زمین در سطح کشور برای فروردین‌ ماه 1401 تهیه شد. بیشترین دمای ثبت شده در فرودین‌ ماه 1401 به ترتیب 61 درجه سلسیوس می‌ باشد. مناطق غرب و شمال‌ غربی کشور دمای کمتری نسبت مناطق مرکزی و جنوب شرقی کشور دارند.


دمای سطح زمین فروردین 1401


بازگشت


آدرس کوتاه شده: