۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۱۰:۲۱ ۱۷
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی در سال 1400

پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی در سال 1400

وضیت پایش ماهواره ای خشکسالی و تنش آبی کشور به تفکیک ماه های سال 1400


خرداد 1400 مهر 1400
تیر 1400 آبان 1400
مرداد 1400 آذر 1400
شهریور 1400 دی 1400
بهمن 1400
اسفند 1400

آدرس کوتاه شده: