۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰۸:۱۳ ۶
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای کشند سرخ در سال 1400

پایش ماهواره ای کشند سرخ در سال 1400

AWT IMAGE


مقدار کلروفیل a در سطح خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از شاخص های تعریف شده از تصاویر سنتینل 3، استخراج گردیده و بر اساس ماه های مختلف سال 1400 قابل رویت می باشد:


فروردین 1400 مهر 1400
اردیبهشت 1400 آبان 1400
خرداد 1400 آذر 1400
تیر 1400
مرداد 1400
شهریور 1400

آدرس کوتاه شده: