دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۶:۴۶ ۸۱
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
ارزیابی زمان ترمیم خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

ارزیابی زمان ترمیم خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

ارزیابی زمان ترمیم خشکسالی با استفاده از تصاویر سنجنده مادیس ماهواره TERRA

آدرس کوتاه شده: