دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۶:۴۸ ۶۹
طبقه بندی: خدمات RS
چچ
کاربرد داده های ماهواره ای در تهیه نقشه های درجه حرارت سطح دریا

کاربرد داده های ماهواره ای در تهیه نقشه های درجه حرارت سطح دریا

تهیه نقشه های درجه حرارت سطح دریا (SST) یکی از کاربردهای داده های ماهواره ای است. بطور کلی درجه حرارت سطح دریاها عامل بسیار مؤثری در اقلیم جهانی و بررسی منابع غذایی می باشند. تجمع آبزیان خوراکی در مناطقی از آبهای جهان اتفاق می افتد که شرایط زندگی و زیست محیطی مناسبی برای آنان فراهم باشد. بدیهی است، بهره برداری و صید دریایی زمانی از بازدهی کافی برخوردار خواهد بود که محل های یاد شده بدرستی شناسایی شوند.

آدرس کوتاه شده: