شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰ ۶۷
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
" افزایش سرعت پرداخت خسارت بیمه های کشاورزی به کمک ماهواره Sentinel-1"

" افزایش سرعت پرداخت خسارت بیمه های کشاورزی به کمک ماهواره Sentinel-1"

در حال حاضر این منطقه با بدترین خشکسالی در 140سال اخیر روبرو است که باعث از بین رفتن محصولات کشاورزان و درنتیجه ایجاد ناآرامی در بین مردم شده است.

آدرس کوتاه شده: