سه شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۸ ۱۷۶۶
طبقه بندی: خدمات RS
چچ
اندازه گیری ارتفاع سطح آب دریای خزر

ارتفاع سنجی ماهواره ای

اندازه گیری ارتفاع سطح آب دریای خزر

ارتفاع سنجی ماهواره‌ای (Satellite Altimetry) نقش بسیار مهم و منحصر به فردی در پایش و اندازه گیری مستمر تغییرات ارتفاع سطح دریا و توپوگرافی سطح آن دارد. به این منظور در این مطالعه به اندازه گیری سطح آب دریای خزر در دهه های اخیر پرداخته شده است.

اندازه گیری ارتفاع سطح آب دریای خزر با استفاده از داده های ماهواره ای


ماهواره های اندازه گیری کننده سطح زمین

وضعیت فعالیت ماهواره های مورد استفاده برای اندازه گیری سطح زمین


نمودار تغییرات سطح آب دریای خزر در دهه های اخیر

وضعیت تغیرات ارتفاع سطح آب دریای خزر از سال 1371 تا 1399


تغییرات ارتفاع دریا خزر از مهر ماه سال 1371 تا 14 مرداد ماه 1398 با استفاده از ارتفاع به دست آمده از مأموریت‌های TOPEX / POSEIDON (T/P) ، Jason-1، Jason-2 و Jason-3 نسبت به سطح متوسط آب‌های آزاد (MSL) محاسبه شده است و در نمودار فوق نشان داده شده است.
ارتفاع سطح آب دریا خزر از سال 1384 تا سال 1395 کاهش یافته است و پس از آن به تعادل نسبی رسیده است. بیشترین ارتفاع سطح آب حدود 25.8- متر است که در نیمه اول سال 1374 اتفاق افتاده است و کمترین ارتفاع سطح آب دریا خزر حدود 27.5- متر است که مربوط به نیمه دوم سال 1394 می باشد و نسبت به سال 1374 حدود 1.7 متر کاهش یافته است. همچنین ارتفاع سطح دریای خزر در 14 مرداد ماه 1399 مقدار 27.3- متر اندازه گیری شده است. همچنین در این نمودار تغییرات فصلی و سالیانه و نوسانات ارتفاعی ناشی از آن قابل رویت می باشد.


آدرس کوتاه شده: