پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۵۸ ۸۱۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای تغییرات سطح آب چاه نیمه های سیستان و بلوچستان از سال 1387 تا 1399

پایش ماهواره ای تغییرات سطح آب چاه نیمه های سیستان و بلوچستان از سال 1387 تا 1399

در این گزارش، تغییرات سطح آب چاه نیمه ها با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای سری لندست (شامل لندست 5- 7- 8) و سنتیل 2، در تیر ماه سال های 1387 تا 1399 مورد پایش قرار گرفته است.

چاه نیمه، چاله‌ها و گودال‌های طبیعی بزرگی هستند که در فاصله ۵۰ کیلومتری شهر زابل و ۵ کیلومتری شهرستان زهک و در کنار روستای قلعه نوی قرار دارند. در سیستان چهار چاه نیمه وجود دارد که آب مازاد رودخانه هیرمند توسط کانالی به آن هدایت می‌شود. با توجه به اهمیت چاه نیمه ها جهت تامین نیاز آب کشاورزی و آشامیدنی برخی از شهرهای سیستان، تغییرات سطح آب این چاه نیمه ها با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای سری لندست (شامل لندست 5- 7- 8) و سنتیل 2، در تیر ماه سال های 1387 تا 1399 مورد پایش قرار گرفت. همانطور که در شکل شماره 1 مشاهده می شود، چاه نیمه ها تا سال 1387 به تعداد 3 تا بوده است. مساحت این سه چاه نیمه در تاریخ فوق حدود 43 کیلومترمربع برآورد شده است.


موقعیت چاه نیمه ها در تاریخ 25 تیر ماه 1387، تصویر ماهواره ای لندست.

شکل-1: موقعیت چاه نیمه ها در تاریخ 25 تیر ماه 1387، تصویر ماهواره ای لندست. در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه
رنگ قرمز دیده می شود


پس از انجام امور مرتبط با آماده نمودن چاه نیمه چهارم در سال 1388 این چاه نیمه نیز آبگیری شد. مساحت سطح آب چاه نیمه چهارم در تاریخ اردیبهشت ماه 1388، حدود 108 کیلومتر مربع برآورد شده است (شکل شماره 2).


موقعیت چاه نیمه چهارم در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1388،تصویر ماهواره ای لندست

شکل-2: موقعیت چاه نیمه چهارم در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1388،تصویر ماهواره ای لندست. در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه رنگ قرمز دیده می شود


پس از پردازش تصاویر ماهواره ای سنتینل 2، مساحت سطح آب این چاه نیمه ها در تاریخ 14 تیر ماه 1399 حدود 120 کیلومتر مربع برآورد شده است. شایان ذکر است در این تاریخ سه چاه نیمه اول مساحتی حدود 44 کیلومتر مربع و چاه نیمه چهارم مساحتی حدود 76 کیلومتر مربع داشته است. (شکل شماره 3).


وضعیت چاه نیمه ها در تاریخ 14 تیر ماه 1399، تصویر ماهواره ای سنتیل 2.

شکل-3: وضعیت چاه نیمه ها در تاریخ 14 تیر ماه 1399، تصویر ماهواره ای سنتیل 2. در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه
رنگ قرمز دیده می شود.


وضعیت چاه نیمه ها در تاریخ 3 دی ماه 1399، تصویر ماهواره ای سنتیل 2.

شکل-4: وضعیت چاه نیمه ها در تاریخ 3 دی ماه 1399، تصویر ماهواره ای سنتیل 2. در این تصویر پوشش گیاهی در دامنه
رنگ قرمز دیده می شود.


نتایج پردازش تصاویر ماهواره ای از چهار چاه نیمه از سال 1388 تا 3 دی ماه 1399 در نمودار شماره 1 نشان داده شده است.


تغییرات مساحت سطح آب چاه نیمه های سیستان و بلوچستان برحسب کیلومتر مربع

نمودار-1: تغییرات مساحت سطح آب چاه نیمه های سیستان و بلوچستان برحسب کیلومتر مربع


آدرس کوتاه شده: