چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۳۷ ۳۱
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در روز 19 دی 1399 دراستان خراسان رضوی

پایش ماهواره ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در روز 19 دی 1399 دراستان خراسان رضوی

در این گزارش به مطالعه وضعیت غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن در استان خراسان رضوی در تاریخ 19 دی ماه 1399 با استفاده از تصاویر ماهواره ای Sentinel-P5 پرداخته شده است.

با پردازش تصاویر ماهواره ای sentinel 5p، میزان غلظت دی اکسید نیتروژن در تاریخ 19 دی ماه 1399 در استان خراسان رضوی اندازه گیری شد. متوسط غلظت NO2 در این استان حدود 0/0000271 مول بر مترمربع تخمین زده شده است. تمرکز این آلاینده در شهرستان های مشهد، چناران، بینالود، نیشابور و بخش های شرقی فیروزه مشاهده می شود. بطور کلی در تاریخ 19 دی ماه به استثنای شهرستان کلات و درگز، شهرستان های نیمه شمالی این استان به شدت های متفاوت تحت تاثیر این آلاینده قرار داشته اند.


نقشه غلظت دی اکسید نیتروژن در استان خراسان رضوی در تاریخ 19 دی ماه 1399

آدرس کوتاه شده: