دوشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۳۵ ۲۶
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
رویدادهای سنجش از دور از تاریخ 4 تا 10 اردیبهشت 1400

رویدادهای سنجش از دور از تاریخ 4 تا 10 اردیبهشت 1400

این صفحه به رویداد های سنجش از دور اعم از اخبار، گزارشات فنی، محصولات سنجش از دور و غیره اشاره دارد.

ین فیلم به رویدادهای سنجش از دوری کشور، اخبار و گزارش های فنی تولید شده از 4 تا 10 اردیبهشت ماه 1400 در اداره کل سنجش از دور و پایش فضایی در سازمان فضایی ایران، اشاره دارد.آدرس کوتاه شده: