شنبه, ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۵۰ ۱۶۴
طبقه بندی: محصولات
چچ
سامانه پایش ماهواره ای آلودگی دی اکسید نیتروژن در سطح کشور (آفاق)

سامانه پایش ماهواره ای آلودگی دی اکسید نیتروژن در سطح کشور (آفاق)

سامانه پایش ماهواره ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت فاطر شریف) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره ای غلظت دی اکسید نیتروژن کشور ارایه می شود.


‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel5p میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن در نیمه اول خرداد ماه 1400 برای کل کشور اندازه گیری شده است (جدول 1).


جدول 1: میزان غلظت دی اکسید نیتروژن

میزان غلظت دی اکسید نیتروژن


در نمودار 1 مقدار بیشنیه، کمینه و میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن از تاریخ 1 تا 16 خرداد 1400 نمایش داده شده است. همانطور که در نمودار 1 قایل مشاهده است میزان اختلاف بین بیشینه روزانه با مقادیر کمینه و متوسط روزانه فاحش بوده، این مورد گویای این است که تمرکز آلودگی در نقاط محدود با وسعت کم نسبت به وسعت ایران می باشد.


غلظت دی اکسید نیتروژن در ایران از تاریخ 1 تا 16 خرداد 1400

نمودار1 : غلظت دی اکسید نیتروژن در ایران از تاریخ 1 تا 16 خرداد 1400


به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سامانه پایش ماهواره ای آلودگی هوا (آفاق) و نیز وضعیت آلودگی هوا در ماه های مختلف سال جاری و سال های گذشته، به لینک زیر مراجعه نمایید:


پایش ماهواره ای آلودگی هوا


آدرس کوتاه شده: