شنبه, ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۰۶ ۲۳
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای سطح آب برخی از سدهای استان خراسان رضوی از فروردین تا تیر 1400

پایش ماهواره ای سطح آب برخی از سدهای استان خراسان رضوی از فروردین تا تیر 1400

در این مطالعه با پایش وضعیت سد های استان خراسان روند کاهش سطح آب آنها را نشان داده است.

سامانه پایش ماهواره ای پهنه های آبی در سطح کشور (کرانه) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی (شریف کاوش نگر) توسعه داده شده است. با استفاده از این سامانه، تصاویر ماهواره ای Sentinel-2 در دسترس، از فروردین تا تیر 1400 پردازش گردید که نتایج آن در این گزارش ارایه می شود.

با توجه به ترکیب رنگی مورد استفاده در این تصاویر، آب به رنگ تیره و پوشش گیاهان و اراضی کشاورزی در دامنه رنگ قرمز قابل مشاهده می باشند. همچنین جزئیات ارایه شده برای سدهای مورد بررسی با توجه به اندازه پیکسل (10*10 متر) تصاویر سنتینل 2 در حد نقشه های 1:100000 است. برای نمایش موقعیت و محدوده سدها از تصاویر ماهواره ای Sentinel-2‌ با ترکیب رنگی کاذب (FCC) استفاده شده است. در نقشه شماره 1، جانمایی 9 سد مورد بررسی در استان خراسان رضوی مشاهده می گردد.


موقعیت 9 سد مورد بررسی در استان خراسان رضوی

نقشه-1: موقعیت 9 سد مورد بررسی در استان خراسان رضوی


1. سد درونگر
سد درونگر در 50 کیلومتری غرب شهر درگز بر روی رودخانه درونگر قرار دارد. ظرفیت ذخیره سازی آن ۳۱ میلیون مترمکعب از روان‌ آب رودخانه است و تونل انتقال آب این سد نیز ۵۰ متر مکعب در ثانیه ظرفیت دارد. تأمین آب کشاورزی، تأمین آب اراضی واقع در پایاب سد، تأمین بخشی از آب شرب، مهار سیلاب‌های فصلی و استفاده بهینه از آنها، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ایجاد مراکز تفریحی از اهداف ساخت این سد عنوان شده است. تصویر ماهواره ای سنتینل 2 وضعیت آب دریاچه پشت سد در تاریخ 21 تیر 1400را نشان می دهد (تصویر شماره 1). تغییرات سطح آب دریاچه نیز در چهار ماهه اول سال 1400 در نمودار شماره 1 آورده شده است. در این بازه زمانی مساحت دریاچه روند کاهشی داشته و حدود 0.15 کیلومتر مربع کاهش یافته است.


 وضعیت آب دریاچه پشت سد درونگر، تاریخ 21/04/1400، تصویر  <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong>
تصویر-1 : وضعیت آب دریاچه پشت سد درونگر، تاریخ 21/04/1400، تصویر سنتینل-2


تغییرات مساحت آب دریاچه سد درونگر
نمودار-1 : تغییرات مساحت آب دریاچه سد درونگر


2. سد تبارک
سد تبارک قوچان در فاصله 21 کیلومتری شمال شرقی قوچان و در فاصله 1 کیلومتری پایین‌دست روستای تبارک‌آباد قرار دارد. این سد بر روی رودخانه‌ تبارک‌ آباد که یکی از سرشاخه‌های رودخانه‌های اترک است، احداث شده است. آب این سد از دو حوزه ی آبریز از کوه های هزار مسجد تامین می شود. ساخت این سد در سال ۱۳۸۳ به پایان رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌است. تصویر ماهواره ای سنتینل 2 وضعیت آب دریاچه پشت سد در تاریخ 21 تیر 1400 را نشان می دهد (تصویر شماره 2). تغییرات سطح آب دریاچه نیز در چهار ماهه اول سال 1400 در نمودار شماره 2 آورده شده است. در این بازه زمانی مساحت دریاچه عموما روند کاهشی داشته و حدود 0.24 کیلومتر مربع کاهش یافته است.


 وضعیت آب دریاچه پشت سد تبارک، تاریخ 21/04/1400، تصویر  <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2
تصویر-2: وضعیت آب دریاچه پشت سد تبارک، تاریخ 21/04/1400، تصویر سنتینل-2


تغییرات مساحت آب دریاچه سد تبارک
نمودار-2 : تغییرات مساحت آب دریاچه سد تبارک


3. سد ارادک
ارداک، یک سد خاکی با هسته ی رسی است که در ۷۰ کیلومتری شمال غرب مشهد قرار دارد. تصویر ماهواره ای سنتینل 2 وضعیت آب دریاچه پشت سد در تاریخ 21 تیر 1400را نشان می دهد (تصویر شماره 3). تغییرات سطح آب دریاچه نیز در چهار ماهه اول سال 1400 در نمودار شماره 3 آورده شده است. در این بازه زمانی مساحت دریاچه روند کاهشی داشته و حدود 0.27 کیلومتر مربع کاهش یافته است.


وضعیت آب دریاچه پشت سد ارادک تاریخ 21/04/1400 ، تصویر  <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2
تصویر-3 : وضعیت آب دریاچه پشت سد ارادک تاریخ 21/04/1400، تصویر سنتینل-2


تغییرات مساحت آب دریاچه سد ارادک
نمودار-3 : تغییرات مساحت آب دریاچه سد ارادک


4. سد کارده
تصویر ماهواره ای سنتینل 2 وضعیت دریاچه پشت سد در تاریخ 21 تیر 1400را نشان می دهد (تصویر شماره4). تغییرات سطح آب دریاچه نیز در چهار ماهه اول سال 1400 در نمودار شماره 4 آورده شده است. در این بازه زمانی مساحت دریاچه روند کاهشی داشته و حدود 0.24 کیلومتر مربع کاهش یافته است.


 وضعیت آب دریاچه پشت سد کارده، تاریخ 21/04/1400 ، تصویر  <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2
تصویر-4 : وضعیت آب دریاچه پشت سد کارده، تاریخ 21/04/1400، تصویر سنتینل-2


غییرات مساحت آب دریاچه سد کارده
نمودار-5 : تغییرات مساحت آب دریاچه سد کارده


5. سد بار
سـد بـار نیشابور، ازجمله سدهای احـداث شـده در اسـتان خراسـان رضـوی اسـت کـه بـا هـدف تـامین آب کشاورزی، تامین آب شرب شهرهای نیشـابور و فیـروزه و کنتـرل سـیلاب بـر رودخانـه بـار احـداث گردیده است. تصویر ماهواره ای سنتینل 2 وضعیت آب دریاچه پشت سد در تاریخ 21 تیر 1400را نشان می دهد (تصویر شماره 5). تغییرات سطح آب دریاچه نیز در چهار ماهه اول سال 1400 در نمودار شماره 5 آورده شده است. در این بازه زمانی مساحت دریاچه روند کاهشی داشته و حدود 0.22 کیلومتر مربع کاهش یافته است.


وضعیت آّب دریاچه پشت سد بار، تاریخ 21/04/1400 ، تصویر  <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2
تصویر-5 : وضعیت آّب دریاچه پشت سد بار، تاریخ 21/04/1400، تصویر سنتینل-2


تغییرات آب مساحت دریاچه سد بار
نمودار-5 : تغییرات آب مساحت دریاچه سد بار


6. سد طرق
سد طرق جزء اولین سدهای ساخته شده در استان خراسان رضوی، در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار گرفته است. سد طرق بر روی رودخانه طرق و در نزدیکی بند قدیمی طرق قرار دارد و با هدف تامین بخشی از آب مورد نیاز مشهد احداث شده است. تصویر ماهواره ای سنتینل 2 وضعیت دریاچه پشت سد در تاریخ 21 تیر 1400را نشان می دهد (تصویر شماره 6). تغییرات سطح آب دریاچه نیز در چهار ماهه اول سال 1400 در نمودار شماره 6 آورده شده است. در این بازه زمانی مساحت دریاچه روند کاهشی داشته و حدود 0.22کیلومتر مربع کاهش یافته است.


وضعیت آب دریاچه پشت سد طرق، تاریخ 21/04/1400 ، تصویر  <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2
تصویر-6 : وضعیت آب دریاچه پشت سد طرق، تاریخ 21/04/1400، تصویر سنتینل-2


تغییرات آب مساحت دریاچه سد طرق
نمودار-6 : تغییرات آب مساحت دریاچه سد طرق


7. سد دوستی
تصویر ماهواره ای سنتینل 2 وضعیت دریاچه پشت سد در تاریخ 18 تیر 1400را نشان می دهد (تصویر شماره7). تغییرات سطح آب دریاچه نیز در چهار ماهه اول سال 1400 در نمودار شماره 7 آورده شده است. در این بازه زمانی مساحت دریاچه روند کاهشی داشته و حدود 3.06 کیلومتر مربع کاهش یافته است.


وضعیت آب دریاچه پشت سد دوستی، تاریخ 18/04/1400 ، تصویر  <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2
تصویر-7 : وضعیت آب دریاچه پشت سد دوستی، تاریخ 18/04/1400، تصویر سنتینل-2


وضعیت آب دریاچه پشت سد دوستی، تاریخ 18/04/1400 ، تصویر  <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2

8. سد شهید یعقوبی
این سد روی رودخانه کال سالار ساخته شده و هدف ایجاد آن توسعه و بهبود کشاورزی در اراضی پایین دست سد و مهار سیلاب رودخانه کال سالار بوده است. تصویر ماهواره ای سنتینل 2 وضعیت دریاچه پشت سد در تاریخ 16 تیر 1400را نشان می دهد (تصویر شماره 8). تغییرات سطح آب دریاچه نیز در چهار ماهه اول سال 1400 در نمودار شماره 8 آورده شده است. در این بازه زمانی مساحت دریاچه عموما روند کاهشی داشته و حدود 0.43 کیلومتر مربع کاهش یافته است.


وضعیت آب دریاچه پشت سد شهید یعقوبی در تاریخ 16 تیر1400 – تصویر  <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong>
تصویر 8 : وضعیت آب دریاچه پشت سد شهید یعقوبی در تاریخ 16 تیر1400 – تصویر سنتینل 2


 تغییرات مساحت آب دریاچه سد شهید یعقوبی
نمودار شماره 8: تغییرات مساحت آب دریاچه سد شهید یعقوبی


9. سد ایستی (استای)
این سد در شهرستان تایباد در ۵ کیلومتری شمال غرب روستای استای در سال ۷۴ احداث گردیده است. متاسفانه در حال حاضر دریاچه سد کاملا خشک است. (تصویر شماره 9). تغییرات سطح آب دریاچه نیز در چهار ماهه اول سال 1400 در نمودار شماره 9 آورده شده است.


وضعیت آب دریاچه سد استای، تاریخ 18/04/1400 ، تصویر سنتینل

تصویر-9 : وضعیت آب دریاچه سد استای، تاریخ 18/04/1400، تصویر سنتینل-2


تغییرات مساحت آب دریاچه سد استای
نمودار-9 : تغییرات مساحت آب دریاچه سد استای


پایش ماهواره ای تغییرات سطح آب دریاچه های 9 سد مورد مطالعه در استان خراسان رضوی نشان از کاهش تدریجی سطح آب سدهای فوق بوده است(نمودارهای شماره 1 تا 9). همچنین با توجه به دسترسی به تصاویر ماهواره ای 9 سد فوق و مقایسه آنها با یکدیگر (درآخرین تاریخ تصویر در ماه تیر 1400 برای هر سد) وضعیت مساحت سطح آب دریاچه این سدها برآورد شد (نمودار شماره 10). بیشترین مساحت سطح آب دریاچه در سد دوستی و کمترین مساحت سطح آب دریاچه در سد کارده مشاهده می شود.


وضعیت مساحت آب دریاچه 9 سد مورد مطالعه
نمودار- 10: وضعیت مساحت آب دریاچه 9 سد مورد مطالعه


آدرس کوتاه شده: