دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵:۴۰ ۲۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد در تیر 1400 و مقایسه آن با زمان مشابه سال 1399

پایش ماهواره ای بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد در تیر 1400 و مقایسه آن با زمان مشابه سال 1399

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده‎ NO2 ‎در اتمسفر و مقایسه این مقادیر بین سال های 1399 و 1400 پرداخته است‎.‎‏ ‏

سامانه پایش ماهواره ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره ای غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد کشور در تیر ماه سال 1400 (1 تا31 تیر ماه) ارایه می‌ شود. فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده ‎NO2 ‎و SO2 در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد کشور و برخی از استان ها در تیر ماه 1400 اندازه گیری شد است (جدول شماره 1 و 2 ).


در جدول شماره 1 مقادیر با رنگ قرمز، نشان دهنده بیشترین مقدار میانگین می‌ باشد. همانطور که مشاهده می شود آلوده ترین استان کشور استان تهران می باشد که 22 روز بیشترین میزان آلودگی را ثبت کرده است. در نمودار شماره 1 نیز میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن کشور و برخی از استان ها نمایش داده شده است.


میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در تیرماه 1400 در سطح کشور و برخی از استان ها
جدول 1- میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در تیرماه 1400 در سطح کشور و برخی از استان ها


میانگین روزانه غلظت دی اکسید نیتروژن در تیر 1400
نمودار1- میانگین روزانه غلظت دی اکسید نیتروژن در تیر 1400


در جدول شماره 2 مقادیر با رنگ قرمز، نشان دهنده بیشترین مقدار میانگین می‌ باشد. همانطور که مشاهده می شود آلوده ترین استان کشور استان بوشهر می باشد که 23 روز بیشترین میزان آلودگی را ثبت کرده است. در نمودار 2 نیز میانگین غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد کشور و برخی از استان ها نمایش داده شده است.


میانگین غلظت دی اکسید گوگرد در تیرماه 1400 در سطح کشور و برخی از استان ها
جدول 2- میانگین غلظت دی اکسید گوگرد در تیرماه 1400 در سطح کشور و برخی از استان ها


 میانگین روزانه غلظت دی اکسید گوگرد در تیر 1400
نمودار2- میانگین روزانه غلظت دی اکسید گوگرد در تیر 1400 بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن در تیر 1400

نقشه 1: بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن در تیر 1400


 بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن در تیر 1399

نقشه 2: بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن در تیر 1399


آدرس کوتاه شده: