یکشنبه, ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۰۸ ۷۹
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای غلظت کلروفیل سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان

پایش ماهواره ای غلظت کلروفیل سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان

یکی از پارامتر های کاربردی در امور دریایی و شیلات، شناسایی میزان کلروفیل است. در این مطالعه با استفاده از فناوری سنجش از دور و بکارگیری تصاویر ماهواره ای به اندازه گیری میزان کلروفیل در آب های خلیج فارس و دریای عمان پرداخته شده است.

سامانه پایش ماهواره ای پهنه های آبی و پارامترهای فیزیکی و کیفی آب (کرانه) در سطح کشور، توسط سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی توسعه داده شده است. با استفاده از این سامانه میانگین غلظت کلروفیل سطح آب خلیج فارس و دریای عمان بطور مجزا از ابتدای سال تا نیمه مرداد 1400 استخراج گردید. در نمودار های 1 و 2 تغییرات میانگین غلظت کلروفیل در خلیج فارس و دریای عمان ملاحظه می شود. این نتایج از تصاویر مادیس حاصل شده است. با توجه به نمودار های مذکور، میانگین غلظت کلروفیل در سطح آب خلیج فارس از دریای عمان بیشتر است که احتمالاً ناشی از ورود آلودگی های مختلف به خلیج فارس و عدم جریان مناسب آب در این منطقه می باشد. تصاویر 1 و 2 نیز نقشه پارامتر مذکور را نشان می دهد. با توجه به تصاویر مذکور غلظت کلروفیل در نواحی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان بیشتر است که می تواند ناشی از ورود آلودگی های مختلف از طریق رودخانه ها و همچنین فاضلاب های مختلف صنعتی، شهری و کشاورزی باشد.


تغییرات میانگین غلظت کلروفیل سطح آب خلیج فارس از ابتدای سال تا نیمه مرداد 1400

نمودار 1: تغییرات میانگین غلظت کلروفیل سطح آب خلیج فارس از ابتدای سال تا نیمه مرداد 1400


غییرات میانگین غلظت کلروفیل سطح آب دریای عمان از ابتدای سال تا نیمه مرداد 1400

نمودار 2: تغییرات میانگین غلظت کلروفیل سطح آب دریای عمان از ابتدای سال تا نیمه مرداد 1400


 نقشه میزان غلظت کلروفیل سطح آب خلیج فارس در 17 مرداد 1400

تصویر 1: نقشه میزان غلظت کلروفیل سطح آب خلیج فارس در 17 مرداد 1400


نقشه میزان غلظت کلروفیل سطح آب دریای عمان در 15 مرداد

تصویر 2 : نقشه میزان غلظت کلروفیل سطح آب دریای عمان در 15 مرداد 1400


آدرس کوتاه شده: