چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۲۵ ۳۴
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور درتاریخ 13 و 14 شهریور 1400

پایش غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور درتاریخ 13 و 14 شهریور 1400

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای، توانایی اندازه‌گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده ‎ NO2‎در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏


سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره‌گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ای غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور طبق جدول شماره 1 در روزهای 13 و 14 شهریور 1400 ارایه می‌ شود. با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن در سطح کشور برآورد شده‌ است(جدول 1).


جدول-1 : میزان غلظت دی اکسید نیتروژن

در این جدول رنگ قرمز میزان افزایش غلظت NO2 در روز 13 شهریور نسبت به 14را نشان می دهد.


متوسط غلظت NO2 در تاریخ 14 شهریور 1400 حدود 74.39 میکرو مول بر متر مربع تخمین زده شده است. تمرکز این آلاینده در استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی مشاهده می‌ شود. میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور نسبت به 13 شهریور حدود 2.8 درصد افزایش داشته است. متوسط غلظت این آلاینده در تاریخ 13 شهریور 1400 در حدود 72.3 میکرو مول بر متر مربع بوده است.

در نقشه شماره 1 وضعیت آلودگی NO2 در سطح کشور در تاریخ 13/06/1400 و در نقشه شماره 2 وضعیت آلودگی NO2 در سطح کشور برای تاریخ 14/06/1400 نشان داده شده است.


 وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/06/13
نقشه -1 : وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/06/13


وضعیت آلودگی NO2کشور در تاریخ 1400/06/14
نقشه - 2 : وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/06/14


آدرس کوتاه شده: