چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۵۸ ۲۳۶
طبقه بندی: رویدادها و اطلاعیه ها
چچ
برون سپاری اجرای سه سامانه خدمت نوین فضایی همراه با داشبورد مدیریتی به بخش خصوص توسط سازمان فضایی ایران

برون سپاری اجرای سه سامانه خدمت نوین فضایی همراه با داشبورد مدیریتی به بخش خصوص توسط سازمان فضایی ایران

سامانه های "برف و ابر"، "صیدگاه‌ های آبی جنوب کشور" و "پهنه بندی ریسک خشکسالی"

سازمان فضایی ایران در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود در نظر دارد، سه سامانه پایش ماهواره ای "برف و ابر"، "صیدگاه‌ های آبی جنوب کشور" و "پهنه بندی ریسک خشکسالی" را در قالب پروژه، به بخش خصوصی واگذار کند.

این سامانه ها با پایش خودکار و مداوم پدیده ها و ارائه نتایج تحلیلی شامل نقشه ها، نمودار ها، لیست‌ ها و شاخص‌ ها در قالب داشبورد های مدیریتی به کاربران نهایی و مدیران، بینش لازم جهت تصمیم‌ گیری در سطح کشوری و استانی، اتخاذ سیاست‌ ها و برنامه‌ ریزی‌ های لازم در زمان مناسب را فراهم خواهند نمود. متقاضیان و واجدین شرایط می‌ توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه کنند.

آخرین مهلت ثبت درخواست و ارائه پیشنهادی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:
تا ساعت 11 صبح روز 6 مهر ماه 1400


پروژه "ایجاد و راه اندازی داشبورد مدیریتی و پایش و پهنه بندی ریسک خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای"


 1. پروژه "ایجاد و راه اندازی داشبورد مدیریتی و پایش و پهنه بندی ریسک خشکسالی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای"

متقاضیان می توانند پیشنهادیه خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز تا ساعت 11 صبح روز 6 مهرماه 1400 در سامانه "ستاد" بارگذاری نمایند.

نحوه مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

 1. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): setadiran.ir
 2. مراجعه به بخش خرید جزئی و متوسط
 3. انتخاب جستجوی پیشرفته و درج صرفا اطلاعات شماره نیاز : 1100004068000155
 4. درج کد امنیتی

پروژه "ایجاد و راه اندازی داشبورد مدیریتی و پایش ماهواره‌ای برف و ابر"


 1. پروژه "ایجاد و راه اندازی داشبورد مدیریتی و پایش ماهواره‌ای برف و ابر"

متقاضیان می توانند پیشنهادیه خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز تا ساعت 11 صبح روز 6 مهرماه 1400 در سامانه "ستاد" بارگذاری نمایند.

نحوه مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

 1. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): setadiran.ir
 2. مراجعه به بخش خرید جزئی و متوسط
 3. انتخاب جستجوی پیشرفته و درج صرفا اطلاعات شماره نیاز : 1100004068000156
 4. درج کد امنیتی

پروژه "ایجاد و راه اندازی داشبورد و سامانه مدیریت پشتیبان تصمیم گیری در صیدگاه‌ های آبی جنوب کشور"


 1. پروژه "ایجاد و راه اندازی داشبورد و سامانه مدیریت پشتیبان تصمیم گیری در صیدگاه‌ های آبی جنوب کشور"

متقاضیان می توانند پیشنهادیه خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز تا ساعت 11 صبح روز 6 مهرماه 1400 در سامانه "ستاد" بارگذاری نمایند.

نحوه مراجعه به پایگاه اطلاعاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) :

 1. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): setadiran.ir
 2. مراجعه به بخش خرید جزئی و متوسط
 3. انتخاب جستجوی پیشرفته و درج صرفا اطلاعات شماره نیاز : 1100004068000157
 4. درج کد امنیتی

متقاضیان و واجدین شرایط می‌ توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه کنند.

آخرین مهلت ثبت درخواست و ارائه پیشنهادی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :
تا ساعت 11 صبح روز 6 مهر ماه 1400


آدرس کوتاه شده: