شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۲۸ ۴۱
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
مقایسه ی درصد رطوبت خاک تیر ماه 1400 نسبت به تیر ماه 1399

مقایسه ی درصد رطوبت خاک تیر ماه 1400 نسبت به تیر ماه 1399

در این گزارش وضعیت درصد تغییرات رطوبت خاک در استان های کشور در تیر ماه سال 1400 با دوره ی مشابه سال 1399 با استفاده از تصاویر ماهواره ی SMAP با قدرت تفکیک مکانی 10 کیلومتر مقایسه شده است.

نتایج نشان می دهد بیشترین میزان کاهش مربوط به استانهای آذربایجان غربی، مازندران و اردبیل به ترتیب با 25-، 17- و 14- درصد و بیشترین میزان افزایش مربوط به استانهای فارس، بوشهر و لرستان، به ترتیب با 1/2 ،0/97 و 0/85 درصد می باشد. جدول 1، وضعیت رطوبت خاک ماهواره ای را در تیر ماه 1400 نسبت به تیر ماه 1399، به ترتیب نزولی در استان های کشور نشان می دهد.


جدول 1: وضعیت رطوبت خاک تیر 1400 نسبت به تیر 1399 در ایران و درصد تغییرات

جدول 1: وضعیت رطوبت خاک تیر 1400 نسبت به تیر 1399 در ایران و درصد تغییرات


در شکل 1 نقشه ی درصد تغییرات رطوبت خاک تیر ماه 1400 نسبت به تیر ماه 1399 نمایش داده شده است.


درصد تغییرات رطوبت خاک تیر ماه 1400 نسبت به تیر ماه 1399

شکل 1: درصد تغییرات رطوبت خاک تیر ماه 1400 نسبت به تیر ماه 1399


نتیجه گیری:

با توجه به نقشه ی مذکور و نیز نقشه های رطوبت خام ماهانه ی 3 ماه نخست 1400، بخش شمال غربی کشور (بویژه آذربایجان غربی) بیش از هر استان دیگری دچار کاهش رطوبت خاک شده اند. هر چند به منظور تشخیص ناهنجاری در میزان رطوبت خاک در منطقه ی مذکور لازم است تا مقدار رطوبت خاک با مقدار متوسط رطوبت خاک در طی یک دوره ی بلند مدت (حتی الامکان 30 ساله) مقایسه گردد اما روند فوق را می توان به عنوان یک هشدار نسبی برای وقوع خشکسالی کشاورزی در این مناطق در طی ماه ها و یا سال های آتی تلقی نمود. از سویی دیگر عموماً استانهای شمالی خلیج فارس در 4 ماه اول 1400 از رطوبت خاک بهتری نسبت به سال گذشته برخوردارند.


آدرس کوتاه شده: