یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۵۴ ۳۸
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد استان های کشور در 22 شهریور 1400

پایش میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد استان های کشور در 22 شهریور 1400

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده ‎NO2 و SO2 ‎ در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏


سامانه پایش ماهواره‌ ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره‌ گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد کل کشور و تمامی استان‌ ها در 22 شهریور ماه 1400 ارائه می‌ شود. ‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel5p میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن (NO2) در 22 شهریور 1400 برای استان‌ های کل کشور اندازه‌ گیری شده است (نمودار 1). همانطور که در نمودار 1 قابل مشاهده است، میانگین غلظت آلاینده NO2 در سطح کشور حدود 76/27 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. همچنین میانگین آلاینده NO2 در سطح استان البرز برابر با 143/2 میکرو‌مول بر مترمربع تخمین زده شده است که بیشترین مقدار در بین تمامی استان‌ ها می‌ باشد. کمترین میزان میانگین آلاینده NO2 نیز در سطح استان سیستان و بلوچستان حدود 66/48 میکرو مول تخمین زده شده است.


 میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح استان‌های کشور در22 شهریور 1400
نمودار1 : میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح استان‌ های کشور در 22 شهریور 1400


نقشه 1 نیز وضعیت آلودگی NO2 کشور را در تاریخ 22 شهریور 1400 نمایش می‌ دهد. مطابق نقشه 1، بیشترین میزان غلظت دی اکسید نیتروژن حدود 506 میکرو مول و کمترین میزان غلظت دی اکسید نیتروژن حدود 50 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است.


وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/06/22
نقشه 1: وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/06/22


میانگین غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد (SO2) نیز در 22 شهریور 1400 برای استان‌ های کل کشور اندازه گیری شده است (نمودار 2). همانطور که در نمودار 2 قابل مشاهده است، میانگین غلظت آلاینده SO2 در سطح کشور حدود 213 میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. همچنین میانگین آلاینده SO2 در سطح استان کردستان برابر با 346 میکرو مول بر مترمربع تخمین زده شده است که بیشترین مقدار در بین تمامی استان‌ ها می‌ باشد. کمترین میزان میانگین آلاینده SO2 نیز در سطح استان یزد حدود 131 میکرو مول تخمین زده شده است.


 میانگین غلظت دی اکسید گوگرد در سطح استان های کشور در 22 شهریور1400
نمودار2 : میانگین غلظت دی اکسید گوگرد در سطح استان های کشور در 22 شهریور 1400


آدرس کوتاه شده: