دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۳۶ ۳۳
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
فعالیت های مرتبط با پایش ماهواره ای زمین، سال 1399

فعالیت های مرتبط با پایش ماهواره ای زمین، سال 1399

در این بخش به فعالیت های مرتبط با پایش ماهواره ای زمین (Earth Observation) در سال 1399، پرداخته شده است.

به استناد رویکرد ها، ماموریت ها و وظایف سازمان فضایی ایران در حوزه سنجش از دور، ظرفیت ها و امکانات موجود، دریافت داده های ماهواره ای در مرکز فضایی ماهدشت، دسترسی به داده های رایگان از درگاه های خارجی و توان کارشناسی در اداره کل سنجش از دور و پایش فضایی، طی سال 1399 مجموعه فعالیت های گسترده و متنوعی در حوزه پایش ماهواره ای پیگیری و محقق شد. مجموعه تلاش های صورت گرفته در این سال شامل محورهای زیر است:


  1. پایش مخاطرات طبیعی در هنگام وقوع بحران
  2. معرفی ظرفیت های فناوری سنجش از دور به جامعه کاربران
  3. تهیه نمایه تصاویر ماهواره ای
  4. ایجاد سامانه های پایش ماهواره ای

  • حوزه پایش ماهواره ای مخاطرات طبیعی

در حوزه پایش ماهواره ای مخاطرات طبیعی مقوله های آتش سوزی، زلزله، فرونشست زمین و خشکسالی در سطح کشور مورد بررسی و جمعاً 173 نقشه تهیه و به اطلاع کاربران از طریق پرتال سنجش از دور، رسیده است (نمودار شماره 1).


پایش ماهواره ای پدیده های مربوط به مخاطرات طبیعی سال 99

نمودار1: پایش ماهواره ای پدیده های مربوط به مخاطرات طبیعی


  • حوزه معرفی ظرفیت های فناوری سنجش از دور و کاربرد های آن به جامعه کاربران

در حوزه معرفی ظرفیت های فناوری سنجش از دور و کاربرد های آن به جامعه کاربران، در حوزه های منابع آب (تعداد : 73)، منابع خاک (تعداد : 33)، منابع هوا (تعداد : 164) و محیط زیست (تعداد : 17) نقشه در سطح کشور از طریق پایش ماهواه ای تولید شده است (نمودار 2). تعداد نقشه های تهیه شده جمعاً در این مقوله 287 مورد بوده است. تعداد نقشه های فوق حسب ظرفیت های موجود در اداره کل سنجش از دور محقق شده و مسلماً متولیان مربوطه در حوزه های فوق می توانند تعداد نقشه های بیشتری تولید نمایند.


معرفی ظرفیت های فناوری  <strong class='sis-keyword'>سنجش از دور</strong> و کاربرد های آن به جامعه کاربران

نمودار 2: معرفی ظرفیت های فناوری سنجش از دور و کاربرد های آن به جامعه کاربران


  • نمایه تصاویر ماهواره ای

تعداد نمایه تصاویر ماهواره ای مربوط به sentinel-3، Terra/Modis و Aqua/Modis جمعاً 767 گذر بوده است. با استفاده از این تصاویر، پایش ماهواره ای در حوزه های مخاطرات طبیعی، حوزه منابع آب و خاک، انجام و نقشه ها با جزئیات بهتر از طریق دسترسی به تصاویر sentinel-2 تهیه و منتشر می شود. نمودار شماره 3 کلیه محصولات تولید شده (شامل: نمایه تصویر، مخاطرات طبیعی، منابع هوا، آب، خاک و محیط زیست) در حوزه پایش ماهواره ای زمین (Earth Observation) را نشان می دهد. کلیه این محصولات در پرتال سنجش از دور منتشر شده و قابلیت دسترسی برای کاربران را دارد.


محصولات تولید شده از طریق پایش ماهواره ای در سال 1399

نمودار 3: محصولات تولید شده از طریق پایش ماهواره ای در سال 1399


  • ایجاد سامانه های پایش ماهواره ای

در راستای معرفی ظرفیت های فن آوری سنجش از دور به جامعه کاربران و حمایت از بخش خصوصی برای ورود در عرصه کاربرد های فن آوری فضایی، به استناد نقشه راه حوزه سنجش از دور، ایجاد سامانه های پایش ماهواره ای بصورت خودکار در حوزه های منابع زمین تعریف و برون سپاری شد. در اسفند ماه 1398 و در سال 1399 تعداد 6 سامانه پایش ماهواره ای سطح زیر کشت گندم/ جو، سامانه پایش ماهواره ای برنج، سامانه پایش ماهواره ای تغییرات اراضی عرصه های طبیعی در استان های شمالی کشور، سامانه پایش ماهواره ای گردوغبار و آلودگی هوا، سامانه پایش ماهواره ای آتش سوزی و سامانه پایش ماهواره ای بدنه های آبی و تالاب ها عقد قرارداد گردید. در حال حاضر سه سامانه پایش ماهواره ای گردوغبار و آلودگی هوا، سامانه پایش ماهواره ای آتش سوزی و سامانه پایش ماهواره ای بدنه های آبی و تالاب ها عملیاتی بوده و در مرحله فاز پشتیبانی توسط مجری هستند.


آدرس کوتاه شده: