پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰ ۰۷:۱۲ ۳۵
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور درتاریخ 19 و 20 شهریور 1400

پایش غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور درتاریخ 19 و 20 شهریور 1400

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده‎ NO2 ‎در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏

سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره‌ گیری از توانمندی بخش خصوصی (استارت آپ شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ای غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور در روزهای 19 و 20 شهریور 1400 ارایه می‌شود. فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای، توانایی اندازه‌ گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده ‎ NO2‎در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن در سطح کشور برآورد شده‌ است(جدول شماره 1).


میزان غلظت دی اکسید نیتروژن

جدول-1 : میزان غلظت دی اکسید نیتروژن کشور در روزهای 19 و 20 شهریور 1400


در این جدول رنگ قرمز میزان افزایش غلظت NO2 در روز 20 شهریور نسبت به 19 شهریور را نشان می دهد. متوسط غلظت NO2 در تاریخ 20 شهریور 1400 حدود 76.13 میکرو مول بر متر مربع تخمین زده شده است. تمرکز این آلاینده در استان تهران، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی مشاهده می‌شود. میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور نسبت به 19 شهریور حدود 2 درصد افزایش داشته است. متوسط غلظت این آلاینده در تاریخ 19 شهریور 1400 در حدود 74.44 میکرو مول بر متر مربع بوده است.


وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/06/20
نقشه-1 : وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/06/20


در نقشه شماره 1 وضعیت آلودگی NO2 در سطح کشور در تاریخ 1400/06/20 و در نقشه شماره 2 وضعیت آلودگی NO2 در سطح کشور برای تاریخ 1400/06/19 نشان داده شده است .


وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/06/19
نقشه-2 : وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/06/19


آدرس کوتاه شده: