یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۲۴ ۷۳
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره ای دریاچه ها و تالابهای کشور در 6 ماهه نخست سال 1400

پایش ماهواره ای دریاچه ها و تالابهای کشور در 6 ماهه نخست سال 1400

در این نگارش، نتایج بررسی های انجام شده در مورد تالاب های کشور با استفاده از فناوری سنجش از دور ارائه شده است.

با استفاده از سامانه کرانه تغییرات مساحت آبی در 26 دریاچه و تالاب کشور استخراج گردید. در جدول 1 تغییرات سطوح آبی دریاچه های مذکور قابل ملاحظه است. متاسفانه در حال حاضر تعداد 9 عدد از دریاچه ها و تالابها ی مطالعه شده ( حدود 35 درصد از آنها) کاملا خشک می باشند که عبارتند از تالاب بلمک، هامونهای سیستان، تالاب شیرخان و تالاب زاغمرز پلنگان، تالاب های طشک و بختگان، تالاب گاوخونی و دریاچه های ارژن و پریشان. همچنین تالاب های هورالعظیم، آلماگل، آجی گل و آلاگل، تالاب های درگه سنگی و گندمان، تالاب چغاخور، تالاب شادگان و دریاچه مهارلو نیز بیش از 80 درصد از حداکثر مساحت خود در شش ماهه نخست سال را از دست داده اند. نمودارتغییرات سطوح آبی در شش ماهه نخست سال و همچنین تصاویر ماهواره ای از وضعیت کنونی بدنه های آبی در ذیل گزارش آمده است. همانطور که ملاحظه می شود در برخی از بدنه های آبی در فروردین ماه بر اثر وقوع بارندگی سطوح آبی بطور موقت افزایش یافته و پس از مدت کوتاهی شاهد روند کاهشی سطح آب می باشیم. بطور کلی دریاچه ها و تالاب ها در شرایط کنونی وضعیت مطلوبی نداشته و متاسفانه روند کاهشی سطوح آبی، خطر خشک شدن آنها را هشدار می دهد.


جدول 1 : تغییرات سطح آب دریاچه ها و تالابها در شش ماهه نخست سال 1400

تغییرات سطح آب دریاچه ها و تالابها در شش ماهه نخست سال 1400


تغییرات سطح آب در تالاب هورالعظیم در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 1: تغییرات سطح آب در تالاب هورالعظیم در شش ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای لندست 8 از تالاب هورالظیم در تاریخ 13 شهریور 1400 – در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد
تصویر 1: تصویر ماهواره ای لندست 8 از تالاب هورالظیم در تاریخ 13 شهریور 1400 – در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد


تغییرات سطح آب در دریاچه ارومیه در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 2 : تغییرات سطح آب در دریاچه ارومیه در شش ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای لندست 8 از دریاچه ارومیه در تاریخ 18 شهریور 1400 – در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ سبز تیره قابل مشاهده می باشد.

تصویر 2: تصویر ماهواره ای لندست 8 از دریاچه ارومیه در تاریخ 18 شهریور 1400 – در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ سبز تیره قابل مشاهده می باشد.


 تغییرات سطح آب در تالاب آجی گل در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 3 : تغییرات سطح آب در تالاب آجی گل در شش ماهه نخست سال 1400


تغییرات سطح آب در تالاب آلماگل در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 4 : تغییرات سطح آب در تالاب آلماگل در شش ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از تالاب آلما گل و آجی گل در 15 شهریور 1400 – در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد.

تصویر 3: تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از تالاب آلما گل و آجی گل در 15 شهریور 1400 – در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد.


 تغییرات سطح آب در تالاب آلا گل در پنج ماهه نخست سال 1400

نمودار 5: تغییرات سطح آب در تالاب آلا گل در پنج ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از تالاب آلاگل در 31 مرداد 1400 – در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد

تصویر 4: تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از تالاب آلاگل در 31 مرداد 1400 – در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد


 تغییرات سطح آب در تالاب بلمک در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 6 : تغییرات سطح آب در تالاب بلمک در شش ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از تالاب بلمک در 21 شهریور1400. تالاب کاملا خشک شده است

تصویر 5: تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از تالاب بلمک در 21 شهریور1400. تالاب کاملا خشک شده است


: تغییرات سطح آب در تالاب سولدوز در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 7 : تغییرات سطح آب در تالاب سولدوز در شش ماهه نخست سال 1400


تغییرات سطح آب در تالاب درگه سنگی در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 8 : تغییرات سطح آب در تالاب درگه سنگی در شش ماهه نخست سال 1400


تغییرات سطح آب تالاب حسن لو در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 9 : تغییرات سطح آب تالاب حسن لو در شش ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از تالاب های سولدوز، درگه سنگی و حسن لو در 19 شهریور 1400

تصویر 6: تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از تالاب های سولدوز، درگه سنگی و حسن لو در 19 شهریور 1400


تغییرات سطح آب چاه نیمه ها در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 10 : تغییرات سطح آب چاه نیمه ها در شش ماهه نخست سال 1400


تغییرات سطح آب هامونهای سیستان در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 11 : تغییرات سطح آب هامونهای سیستان در شش ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از چاه نیمه ها و هامونهای سیستان در 18 شهریور 1400- هامونها کاملا خشک شده اند.

تصویر 7: تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از چاه نیمه ها و هامونهای سیستان در 18 شهریور 1400- هامونها کاملا خشک شده اند.


: تغییرات سطح آب تالاب چغاخور در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 10 : تغییرات سطح آب تالاب چغاخور در شش ماهه نخست سال 1400


تغییرات سطح آب تالاب گندمان در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 11 : تغییرات سطح آب تالاب گندمان در شش ماهه نخست سال 1400


 تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از تالاب چغاخور و تالاب گندمان در 18 شهریور 1400- در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد . هر دو تالاب در وضعیت نامطلوبی می باشند.

تصویر 8: تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از تالاب چغاخور و تالاب گندمان در 18 شهریور 1400- در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد . هر دو تالاب در وضعیت نامطلوبی می باشند.


تغییرات سطح آب تالاب میانکاله در پنج ماهه نخست سال 1400

نمودار 12 : تغییرات سطح آب تالاب میانکاله در پنج ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از تالاب میانکاله در 31 مرداد 1400- در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد .

تصویر 9 : تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از تالاب میانکاله در 31 مرداد 1400- در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد .


 تغییرات سطح آب دریاچه زریوار در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 13 : تغییرات سطح آب دریاچه زریوار در شش ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از دریاچه زریوار در تاریخ 19 شهریور 1400- در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد .

تصویر 10 : تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از دریاچه زریوار در تاریخ 19 شهریور 1400- در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد .


 تغییرات سطح آب تالاب شادگان در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 14 : تغییرات سطح آب تالاب شادگان در شش ماهه نخست سال 1400


 تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از تالاب شادگان در 6 شهریور 1400- در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد .

تصویر 11 : تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از تالاب شادگان در 6 شهریور 1400- در این ترکیب رنگی پوشش گیاهی به رنگ قرمز و سطوح آبی به رنگ تیره قابل مشاهده می باشد .


 تغییرات سطح آب تالاب شیرخان در شش ماهه نخست سال 1400
نمودار 15 : تغییرات سطح آب تالاب شیرخان در شش ماهه نخست سال 1400


 تغییرات سطح آب تالاب زاغمرز پلنگان در شش ماهه نخست سال 1400
نمودار 16 : تغییرات سطح آب تالاب زاغمرز پلنگان در شش ماهه نخست سال 1400


 تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از تالاب شیرخان و تالاب زاغمرز پلنگان در 15 شهریور 1400- در حال حاضر تالابها کاملا خشک شده اند.

تصویر 11 : تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از تالاب شیرخان و تالاب زاغمرز پلنگان در 15 شهریور 1400- در حال حاضر تالابها کاملا خشک شده اند.


 تغییرات سطح آب تالاب طشک در شش ماهه نخست سال 1400
نمودار 17 : تغییرات سطح آب تالاب طشک در شش ماهه نخست سال 1400


تغییرات سطح آب تالاب بختگان در شش ماهه نخست سال 1400

نمودار 18 : تغییرات سطح آب تالاب بختگان در شش ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از تالاب بختگان و طشک 12 شهریور 1400- در حال حاضر تالابها کاملا خشک شده اند.

تصویر 12 : تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از تالاب بختگان و طشک 12 شهریور 1400- در حال حاضر تالابها کاملا خشک شده اند.


: تغییرات سطح آب دریاچه مهارلو در شش ماهه نخست سال 1400
نمودار 19 : تغییرات سطح آب دریاچه مهارلو در شش ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از دریاچه مهارلو – 20 شهریور 1400
تصویر 13 : تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از دریاچه مهارلو – 20 شهریور 1400


 تغییرات سطح آب تالاب عینک در شش ماهه نخست سال 1400
نمودار 20 : تغییرات سطح آب تالاب عینک در شش ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از تالاب عینک– 12 شهریور 1400
تصویر 14 : تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از تالاب عینک– 12 شهریور 1400


 تغییرات سطح آب تالاب گاوخونی در شش ماهه نخست سال 1400
نمودار 21 : تغییرات سطح آب تالاب گاوخونی در شش ماهه نخست سال 1400


 تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از تالاب گاوخونی – 15 شهریور 1400
تصویر 15 : تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از تالاب گاوخونی – 15 شهریور 1400


 تغییرات سطح آب دریاچه گهر در شش ماهه نخست سال 1400
نمودار 22 : تغییرات سطح آب دریاچه گهر در شش ماهه نخست سال 1400


تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از دریاچه گهر – 18 شهریور 1400
تصویر 16 : تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از دریاچه گهر – 18 شهریور 1400


 تصویر ماهواره ای <strong class='sis-keyword'> <strong class='sis-keyword'>سنتینل</strong> 2</strong> از دریاچه های خشک شده پریشان و ارژن - 25 شهریور 1400

تصویر 17 : تصویر ماهواره ای سنتینل 2 از دریاچه های خشک شده پریشان و ارژن - 25 شهریور 1400


آدرس کوتاه شده: