چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۷ ۳۵
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور درتاریخ های 17 و 18 مهر 1400

پایش غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور درتاریخ های 17 و 18 مهر 1400

فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده‎ NO2 ‎در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏


سامانه پایش ماهواره‌ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره‌ گیری از توانمندی بخش خصوصی (استارت آپ شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ ای غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور طبق جدول 1 در روز های 17 و 18 مهر 1400 ارایه می‌ شود. فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ ای، توانایی اندازه‌ گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده ‎ NO2‎در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p میزان غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن در سطح کشور برآورد شده‌ است (جدول 1).


جدول 1: میزان غلظت دی اکسید نیتروژن

میزان غلظت دی اکسید نیتروژن


در این جدول رنگ قرمز میزان افزایش غلظت NO2 در روز 17 مهر نسبت به 18 مهر را نشان می دهد. متوسط غلظت NO2 در تاریخ 18 مهر 1400 حدود 72/41 میکرو مول بر متر مربع تخمین زده شده است. تمرکز این آلاینده در استان تهران، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی مشاهده می‌شود. میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در سطح کشور نسبت به 17 مهر حدود 2 درصد افزایش داشته است. متوسط غلظت این آلاینده در تاریخ 17 مهر 1400 در حدود 70/8 میکرو مول بر متر مربع بوده است.


وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/07/18
نقشه 1: وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/07/18


در نقشه شماره 1 وضعیت آلودگی NO2 در سطح کشور در تاریخ 1400/07/18 و در نقشه شماره 2 وضعیت آلودگی NO2 در سطح کشور برای تاریخ 1400/07/17 نشان داده شده است .


وضعیت آلودگی NO2کشور در تاریخ 1400/07/17
نقشه 2: وضعیت آلودگی NO2 کشور در تاریخ 1400/07/17


آدرس کوتاه شده: