سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۱۷ ۴۷
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
مقایسه ی وضعیت بارش متوسط ماهانه استانهای کشور در طی سالهای 1398 تا 1400

مقایسه ی وضعیت بارش متوسط ماهانه استانهای کشور در طی سالهای 1398 تا 1400

در این گزارش به بررسی وضعیت بارش متوسط ماهانه استانهای کشور در طی سالهای 1398 تا 1400 با استفاده از GPM، پرداخته شده است.

جدول زیر وضعیت در صد تغییرات بارش متوسط ماهانه ی استانهای کشور را در طی دوره ی زمانی اول مهر الی اول خرداد برای سالهای (1399-1398) و (1400-1399) نشان می دهد. میزان بارش در کل کشور در دوره ی فوق به میزان 49 درصد کاهش داشته است. منحنی های 1 و 2 روند تغییرات بارش را در کل کشور در دوره های فوق نشان می دهد.


روند تغییرات بارش در کل کشور از مهر 1398 الی خرداد 1399

شکل 1: روند تغییرات بارش در کل کشور از مهر 1398 الی خرداد 1399


روند تغییرات بارش در کل کشور از مهر 1399 الی خرداد 1400

شکل 2: روند تغییرات بارش در کل کشور از مهر 1399 الی خرداد 1400


جدول 1: میزان تغییرات بارش برای استان های کشور

میزان تغییرات بارش برای استان های کشور


همانگونه که از جدول شماره 1 مشخص می شود، کل استانهای کشور (به غیر از آذربایجان شرقی) با کاهش بارش مواجه بوده اند. بیشترین میزان کاهش بارش در طی دوره ی فوق مربوط به سه استان هرمزگان، سیستان و کرمان به ترتیب به میزان 92، 81 و 72 درصد می باشد.


آدرس کوتاه شده: