سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۴۹ ۴۹
طبقه بندی: سیستم های RS
چچ
مقایسه ی وضعیت رطوبت خاک استانهای کشور در طی سالهای 1398 تا 1400 با استفاده از ماهواره SMAP

مقایسه ی وضعیت رطوبت خاک استانهای کشور در طی سالهای 1398 تا 1400 با استفاده از ماهواره SMAP

در این گزارش وضعیت رطوبت خاک استانهای کشور در طی سالهای 1398 تا 1400 با استفاده از ماهواره SMAP، ارائه شده است.

جدول زیر وضعیت درصد تغییرات رطوبت خاک استانهای کشور را در طی دو سال آبی پی در پی (1399-1398) و (1400-1399) نشان می دهد. میزان رطوبت خاک در کل کشور در دوره ی فوق به میزان 54 درصد کاهش داشته است. منحنی های 1 و 2 روند تغییرات رطوبت خاک را در کل کشور در دوره های فوق نشان می دهد.


روند تغییرات رطوبت خاک عمقی در کل کشور در طی سال آبی 1399-1398

شکل 1: روند تغییرات رطوبت خاک عمقی در کل کشور در طی سال آبی 1399-1398


روند تغییرات رطوبت خاک عمقی در کل کشور در طی سال آبی 1400-1399

شکل 2: روند تغییرات رطوبت خاک عمقی در کل کشور در طی سال آبی 1400-1399


جدول 1: میزان تغییرات رطوبت خاک استان های کشور

میزان تغییرات رطوبت خاک استان های کشور


همانگونه که از جدول 1 مشخص می شود، کل استانهای کشور با کاهش رطوبت خاک مواجه بوده اند. بیشترین میزان کاهش رطوبت خاک در طی دوره ی فوق مربوط به سه استان هرمزگان، فارس و بوشهر به ترتیب به میزان 51/5، 44/5 و 44/15 درصد می باشد. همچنین کمترین کاهش رطوبت مربوط به اردبیل، یزد و گیلان بترتیب با 22/15، 18/69 و 18/63 درصد بوده است.


آدرس کوتاه شده: