چهارشنبه, ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۱۳ ۴۲
طبقه بندی: توسعه کاربرد RS
چچ
پایش ماهواره‌ ای بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد در مهر ماه 1400 و مقایسه آن با زمان مشابه سال 1399

پایش ماهواره‌ ای بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد در مهر ماه 1400 و مقایسه آن با زمان مشابه سال 1399

در این گزارش، بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد در مهر ماه 1400 با استفاده از فناوری سنجش از دور، پایش شده و با زمان مشابه در سال 1399 مقایسه گردیده است.

سامانه پایش ماهواره ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی (شرکت شریف کاوشنگر) توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره‌ ای غلظت دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد کشور در مهر ماه سال 1400 و مقایسه آن با زمان مشابه سال گذشته (1 تا 30 مهر ماه) ارائه می‌ شود. فناوری سنجش ازدور با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. در این مطالعه ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده NO2 و SO2 در اتمسفر پرداخته شده است.‏ ‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel-5p میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد کشور و برخی از استان ها در مهر ماه 1400 اندازه گیری و تخمین زده شد (جدول شماره 1 و 2 ).


در جدول شماره 1 مقادیر با رنگ قرمز نشان دهنده بیشترین مقدار میانگین می‌ باشد. همانطور که مشاهده می‌ شود آلوده‌ ترین استان کشور استان تهران می باشد که با 27 روز، بیشترین میزان آلودگی را ثبت کرده است. در نمودار شماره 1 نیز میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن کشور و برخی از استان‌ ها نمایش داده شده است.


جدول 1: میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در مهر ماه 1400 در سطح کشور و برخی از استان ها

میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در مهر ماه 1400 در سطح کشور و برخی از استان ها


میانگین روزانه غلظت دی اکسید نیتروژن در مهر ماه 1400

نمودار1: میانگین روزانه غلظت دی اکسید نیتروژن در مهر ماه 1400


در جدول شماره 2 مقادیر با رنگ قرمز نشان دهنده بیشترین مقدار میانگین غلظت دی اکسید گوگرد می‌ باشد. همانطور که مشاهده می‌ شود آلوده‌ ترین استان کشور استان بوشهر می باشد که با 7 روز، بیشترین میزان آلودگی را ثبت کرده است. در نمودار شماره 2 نیز میانگین غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد کشور و برخی از استان‌ ها نمایش داده شده است.


جدول 2: میانگین غلظت دی اکسید گوگرد در مهر ماه 1400 در سطح کشور و برخی از استان ها

میانگین غلظت دی اکسید گوگرد در مهر ماه 1400 در سطح کشور و برخی از استان ها


میانگین روزانه غلظت دی اکسید گوگرد در مهر 1400

نمودار2: میانگین روزانه غلظت دی اکسید گوگرد در مهر 1400


همچنین با استفاده از تصاویر Sentinel-5p، میزان بیشینه غلظت آلاینده NO2 کشور در مهر ماه سال 1400 و مهر ماه سال 1399 تولید گردید (نقشه‌ های شماره 1 و2 ). اندازه‌ گیری میزان میانگین غلظت این آلاینده بر روی کشور نشان می‌ دهد در مهر 1400 میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن حدود 3 درصد نسبت به مهر سال گذشته افزایش داشته است. بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن درمهر 1400

نقشه 1: بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن درمهر 1400


بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن درمهر 1399

نقشه 2: بیشینه غلظت دی اکسید نیتروژن درمهر 1399


در نقشه 3 نیز، با استفاده از تصاویر Sentinel-5p ، میزان بیشینه غلظت آلاینده 2SO کشور در مهر ماه سال 1400 تولید گردید. بیشترین میزان آلاینده SO2 ثبت شده، حدود 6070 میکرومول برمترمربع می‌ باشد.


بیشینه غلظت دی اکسید گوگرد درمهر 1400

نقشه 3: بیشینه غلظت دی اکسید گوگرد درمهر 1400


آدرس کوتاه شده: